جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27
22/06/1399 - 18:40
جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی- شبکه آموزش
زمان پخش برنامه‌های درسی هفتگی مدرسه تلویزیونی ایران از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27 سال تحصیلی 1400- 1401 اعلام شد. در ادامه به زمان پخش هفتگی برنامه‌های درسی دوره ابتدایی مدرسه تلویزیونی 1400- 1401 اشاره شده است.

1606683296_1_0.gif

مطلب پیشنهادی

دانلود اپلیکیشن شاد برای کامپیوتر و لپ تاپ- مهر 1401

مطلب پیشنهادی

دانلود برنامه شاد برای iOS - آیفون
آموزش مراحل احراز هویت در برنامه شاد آموزش پرورش

بروزرسانی شده در 22 ابان 1400

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/22 تا 1400/8/27 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/15 تا 1400/8/20 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/8 تا 1400/8/13 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/1 تا 1400/8/6 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400- 1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در مهر 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/24 تا 1400/7/29 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400- 1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در مهر 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/17 تا 1400/7/22 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400- 1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در مهر 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/10 تا 1400/7/15 به شرح زیر می‌باشد.


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/3 تا 1400/7/8 به شرح زیر می‌باشد.جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/12/2 لغایت 99/12/8 

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/12/2 لغایت 99/12/8 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/12/2 لغایت 99/12/8 


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/11/25 لغایت 99/12/21 

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/11/25 لغایت 99/12/1 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/11/25 لغایت 99/12/21 


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/11/18 لغایت 99/11/24 

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/11/18 لغایت 99/11/24 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/11/18 لغایت 99/11/24 


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/11/11 لغایت 99/11/17 

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/11/11 لغایت 99/11/17 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/11/11 لغایت 99/11/17 


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/11/4 لغایت 99/11/10 

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/11/4 لغایت 99/11/10 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/11/4 لغایت 99/11/10 


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/27 لغایت 99/11/3 

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/27 لغایت 99/11/3 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/27 لغایت 99/11/3 


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/20 لغایت 99/10/26 

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/20 لغایت 99/10/26 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/20 لغایت 99/10/26 


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/13 لغایت 99/10/19 

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/13 لغایت 99/10/19 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/13 لغایت 99/10/19 

 


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/6 لغایت 99/10/12 

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/6 لغایت 99/10/12 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/6 لغایت 99/10/12 

پخش زنده برنامه های مدرسه تلویزیونی- سال 99

 اگر هنگام پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش و 4 به تلویزیون دسترسی ندارید می توانید از طریق اینترنت و سایت این شبکه ها به صورت آنلاین آموزش ها را دنبال کنید.

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش

مدرسه تلویزیونی شبکه 4 سیما


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/9/29 لغایت 99/10/5 

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/9/29 لغایت 99/10/5 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/9/29 لغایت 99/10/5 

لیست کلاس‌های مدرسه تلویزیونی شبکه ‌آموزش سیما

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه اول پنج‌‌‌‌شنبه 4 دی 99

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه دوم- پنج‌‌‌‌شنبه 4 دی 99

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی فنی و حرفه ای و کاردانش- پنج‌‌‌‌شنبه 4 دی 99

لیست کلاس‌های مدرسه تلویزیونی شبکه 4 سیما

 زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه دوم- پنج‌شنبه 4 دی 99

پخش زنده برنامه های مدرسه تلویزیونی- سال 99

 اگر هنگام پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش و 4 به تلویزیون دسترسی ندارید می توانید از طریق اینترنت و سایت این شبکه ها به صورت آنلاین آموزش ها را دنبال کنید.

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش

مدرسه تلویزیونی شبکه 4 سیما


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/7/12 لغایت 99/7/18 

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/7/12 لغایت 99/7/18 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/7/12 لغایت 99/7/18 

برنامه‌های مدرسه تلویزیونی- فنی و حرفه ای و کاردانش - متوسطه اول - متوسطه دوم یکشنبه 13 مهر 99


زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی پایه اول- شبکه آموزش 22 لغایت 28 شهریور

 • برنامه‌های درسی هفتگی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی پایه اول- شبکه آموزش 22 لغایت 28 شهریور به شرح زیر می‌باشد.
روز پایه اول- ساعت 10:45 تا 11:15
شنبه 99/6/22 فارسی و نگارش
یکشنبه 99/6/23 بازی و ریاضی 
دوشنبه 99/6/24 علوم تجربی و تفکر
سه‌شنبه 99/6/25 فارسی و نگارش
چهار‌شنبه 99/6/26 بازی و ریاضی 
پنج‌شنبه 99/6/27 فارسی و نگارش
جمعه 99/6/28 فارسی و نگارش (رفع اشکال)

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی پایه دوم- شبکه آموزش 22 لغایت 28 شهریور

 • برنامه‌های درسی هفتگی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی پایه دومشبکه آموزش 22 لغایت 28 شهریور به شرح زیر می‌باشد.
روز پایه دوم- ساعت 11:15 تا 11:45
شنبه 99/6/22 بازی و ریاضی 
یکشنبه 99/6/23 فارسی و نگارش
دوشنبه 99/6/24 بازی و ریاضی 
سه‌شنبه 99/6/25 فارسی و نگارش
چهار‌شنبه 99/6/26 علوم تجربی و تفکر
پنج‌شنبه 99/6/27 فارسی و نگارش
جمعه 99/6/28 بازی و ریاضی (پایه پنجم) رفع اشکال

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی پایه سوم- شبکه آموزش 22 لغایت 28 شهریور

 • برنامه‌های درسی هفتگی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی پایه سومشبکه آموزش 22 لغایت 28 شهریور به شرح زیر می‌باشد.
روز پایه سوم- ساعت 11:45 تا 12:15
شنبه 99/6/22 علوم تجربی و تفکر
یکشنبه 99/6/23 فارسی و نگارش
دوشنبه 99/6/24 بازی و ریاضی 
سه‌شنبه 99/6/25 مطالعات و مهارت‌های اجتماعی
چهار‌شنبه 99/6/26 فارسی و نگارش
پنج‌شنبه 99/6/27 بازی و ریاضی 
جمعه 99/6/28 بازی و ریاضی (پایه ششم) رفع اشکال

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی پایه چهارم- شبکه آموزش 22 لغایت 28 شهریور

 • برنامه‌های درسی هفتگی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی پایه چهارمشبکه آموزش 22 لغایت 28 شهریور به شرح زیر می‌باشد.
روز پایه چهارم- ساعت 12:15 تا 12:45
شنبه 99/6/22 بازی و ریاضی 
یکشنبه 99/6/23 علوم تجربی و تفکر
دوشنبه 99/6/24 فارسی و نگارش
سه‌شنبه 99/6/25 بازی و ریاضی 
چهار‌شنبه 99/6/26 مطالعات و مهارت‌های اجتماعی
پنج‌شنبه 99/6/27 فارسی و نگارش
جمعه 99/6/28 توانمند‌سازی معلمان- یادگیری مبتنی بر بازی

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی پایه پنجم- شبکه آموزش 22 لغایت 28 شهریور

 • برنامه‌های درسی هفتگی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی پایه پنجم- شبکه آموزش 22 لغایت 28 شهریور به شرح زیر می‌باشد.
روز پایه پنجم- ساعت 12:45 تا 13:20
شنبه 99/6/22 فارسی و نگارش
یکشنبه 99/6/23 مطالعات و مهارت‌های اجتماعی
دوشنبه 99/6/24 بازی و ریاضی 
سه‌شنبه 99/6/25 فارسی و نگارش
چهار‌شنبه 99/6/26 بازی و ریاضی 
پنج‌شنبه 99/6/27 علوم تجربی و تفکر
جمعه 99/6/28 اولیا و مربیان- مشکلات یادگیری

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی پایه ششم- شبکه آموزش 22 لغایت 28 شهریور

 • برنامه‌های درسی هفتگی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی پایه ششمشبکه آموزش 22 لغایت 28 شهریور به شرح زیر می‌باشد.
روز پایه ششم- ساعت 13:20 تا 13:45
شنبه 99/6/22 علوم تجربی و تفکر
یکشنبه 99/6/23 فارسی و نگارش
دوشنبه 99/6/24 بازی و ریاضی
سه‌شنبه 99/6/25 مطالعات و مهارت‌های اجتماعی
چهار‌شنبه 99/6/26 بازی و ریاضی
پنج‌شنبه 99/6/27 فارسی و نگارش
جمعه 99/6/28 اولیا و کودکان پایه اول- مهارت‌های فرزند‌‌پروری

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/7/5 لغایت 99/7/11 

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/7/5 لغایت 99/7/11 

 

ایسوس

نظر شما چیست؟