جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27
16 شهريور 1399
برنامه درسی مدرسه تلویزیونی 1400- 1401
زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27 در سال تحصیلی 1400- 1401 اعلام شد. در ادامه به زمان پخش برنامه‌ درسی دوره متوسطه مدرسه تلویزیونی 1400- 1401 اشاره شده است.

shabake-mag.jpg

مطلب پیشنهادی

دانلود برنامه شاد برای iOS - آیفون
آموزش مراحل احراز هویت در برنامه شاد آموزش پرورش

بروزرسانی شده در 22 آبان 1400

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/22 تا 1400/8/27 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/15 تا 1400/8/20 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/8 تا 1400/8/13 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در مهر 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/24 تا 1400/7/29 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در مهر 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/10 تا 1400/7/15 به شرح زیر می‌باشد.


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/3 تا 1400/7/8 به شرح زیر می‌باشد.جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش -چهارشنبه 10 دی 99

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/6 لغایت 99/10/12 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش -یک‌شنبه 7 دی 99

برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی- فنی و حرفه ای و کاردانش - متوسطه اول - متوسطه دوم - چهارشنبه 10 دی 99


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش -پنج‌شنبه 4 دی 99

 • برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی از شبکه آموزش- از تاریخ 99/9/29 لغایت 99/10/5 در جدول زیر اعلام شده است.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش - شنبه 29 آذر 99

برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی- فنی و حرفه ای و کاردانش - متوسطه اول - متوسطه دوم - پنج‌شنبه 4 دی 99


زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی- جمعه 4 مهر99

 • در حالی که سال تحصیلی 99- 1400 از 15 شهریورماه با آموزش حضوری در سراسر کشور آغاز شده است  و دانش آموزان سر کلاس حاضرشده‌اند، مدرسه تلویزیونی ایران نیز کار خود را آغاز می‌کند. برنامه‌ها از شبکه آموزش (7) - شبکه 4 وشبکه  قرآن برای روز جمعه 4 مهر99 به شرح زیر روی آنتن می‌رود:

لیست برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه ‌آموزش سیما

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه اولجمعه 4 مهر99

پایه تحصیلینام برنامه درسیشبکه تلویزیونیساعت نمایش
هفتم کار و فناوری پودمان نوآوری و فناوری قسمت دومآموزش14:30 - 15
هشتمکاروفناوری پودمان کار با فلز آتی قسمت دومآموزش15- 15:30
نهمکاروفناوری پودمان الگوریتم قسمت دومآموزش15:30 - 16

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه دوم- جمعه 4 مهر99

پایه تحصیلینام برنامه درسیشبکه تلویزیونیساعت نمایش

دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران موضوع

مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرشآموزش16 تا 16:30
پایه 10 مشترک تمامی رشته هاتفکر و سواد رسانه ای درس انتخاب آموزش16:30 تا 17
پایه 11 علوم تجربی و ریاضی فیزیکزمین شناسیآموزش17 تا 17:30
پایه 10 رشته علوم تجربی و ریاضیتاریخ معاصرآموزش20 تا 20:25

زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی فنی و حرفه ای و کاردانش- جمعه 4 مهر99

پایه تحصیلینام برنامه درسیشبکه تلویزیونیساعت نمایش
پایه 11- رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه‌ایاسکلت سازیآموزش8  تا 8:30
ادامه پودمان اول پایه 12- رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه‌ایدانش فنی تخصصیآموزش8:30 تا 9
پایه 12- رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه‌ایکارگاه گرافیکآموزش9 تا 9:30

لیست برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی جمعه 4 مهر سیما

 زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه دوم- جمعه 4 مهر99

پایه تحصیلینام برنامه درسیشبکه تلویزیونیساعت نمایش
پایه 12رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامیعلوم و فنون ادبی 3 شبکه 47:30
پایه 11مشترک تمام رشته‌هافارسی 2شبکه 4 8
پایه 11 رشته ادبیات انسانی و معارفعلوم و فنون ادبی 2شبکه 48:30
پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانیتاریخ 3شبکه 410:15
 پایه 10 مشترک تمام رشته ها نگارش 1شبکه 410:45 
پایه 12 رشته ادبیات انسانی تاریخشبکه 4 11:15
پایه 12 رشته انسانی ادبیات و معارفریاضی آمار 3شبکه 411:45
پایه 11 رشته ریاضی فیزیک حسابان 1شبکه 412:15
 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک فیزیک 1شبکه 412:45 
پایه 12 رشته انسانی ادبیات و معارفریاضی و آمار 3شبکه 413:15

 زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه قرآنجمعه 4 مهر99

پایه تحصیلینام برنامه درسیشبکه تلویزیونیساعت نمایش
 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی اصول وعقاید 3شبکه قرآن15- 15:30
 پایه 11رشته علوم و معارف قرآنیاصول وعقاید 2شبکه قرآن15:30 - 16
پایه 12رشته ریاضی و تجربی دین وزندگی 2شبکه قرآن16 تا 16:30
 پایه 10رشته علوم ومعارف اسلامیاصول عقاید1شبکه قرآن16:30 تا 17

زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی- جمعه 4 مهر99

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی- شنبه 5 مهر99


پخش زنده برنامه های مدرسه تلویزیونی 99- 1400

 اگر هنگام پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش و 4 به تلویزیون دسترسی ندارید می توانید از طریق اینترنت و سایت این شبکه ها به صورت آنلاین آموزش ها را دنبال کنید.

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش

مدرسه تلویزیونی شبکه 4 سیما

ایسوس

نظر شما چیست؟