برنامه ‌های درسی دوره ابتدایی 17 شهریور 99
17 شهريور 1399
برنامه ‌های درسی دوره متوسطه مدرسه تلویزیونی 17 شهریور 99
زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی ایران روز دوشنبه 17 شهریور سال تحصیلی 99- 1400 اعلام شد. در ادامه به زمان پخش برنامه‌های درسی دوره متوسطه مدرسه تلویزیونی 17 شهریور 99 اشاره شده است.

shabake-mag.jpg

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی- 17 شهریور99

در حالی که سال تحصیلی 99- 1400 از 15 شهریورماه با آموزش حضوری در سراسر کشور آغاز شده است  و دانش آموزان سر کلاس حاضرشده‌اند، مدرسه تلویزیونی ایران نیز کار خود را آغاز می‌کند. برنامه‌ها از شبکه آموزش (7) - شبکه 4 وشبکه  قرآن برای روز دوشنبه 17 شهریور 99 به شرح زیر روی آنتن می‌رود:

لیست کلاس‌های مدرسه تلویزیونی شبکه ‌آموزش سیما

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه اول-  دوشنبه 17 شهریور

پایه تحصیلینام برنامه درسیشبکه تلویزیونیساعت نمایش
پایه هفتم علوم تجربیتجربه و تفکر‌آموزش14:30 تا 15
پایه هشتم علوم تجربیمخلوط و جداسازی مواد‌آموزش15 تا 15:30
پایه نهم علوم تجربیمواد و نقش آنها در زندگی‌آموزش15:30 تا 16

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه دوم- دوشنبه 17 شهریور

پایه تحصیلینام برنامه درسیشبکه تلویزیونیساعت نمایش
پایه دهم علوم تجریی و ریاضی فیزیکعربی زبان قرآن 1‌آموزش16 تا 16:30
پایه یازده علوم تجریی و ریاضی فیزیکعربی زبان قرآن 2‌آموزش16:30 تا 17
پایه دوازده علوم تجریی و ریاضی فیزیکعربی زبان قرآن 3‌آموزش17 تا 17:30
 پایه دهم و یازدهم تمام رشته ها درس تفکر و سواد رسانه ای ‌آموزش 17:30 تا 18
پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیکدرس زمین شناسی‌آموزش20 تا 20:25
پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیکدرس هویت اجتماعی‌آموزش20:25 تا 20:50

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی فنی و حرفه ای و کاردانش- دوشنبه 17 شهریور

پایه تحصیلینام برنامه درسیشبکه تلویزیونیساعت نمایش
مشترک زمینه صنعت  نقشه کشی‌آموزش 8 تا 8:30
مشترک زمینه خدماتزبان بصری‌آموزش8:30 تا 9
مشترک زمینه صنعتسیستم های اندازه گیری‌آموزش9 تا 9:30
 مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش کاربرد فناوری های نوین‌آموزش20:50 تا 21:15
مشترک زمینه خدماتارتباط موثر‌آموزش21:15 تا 21:45

لیست کلاس‌های مدرسه تلویزیونی شبکه 4 سیما

 زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه دوم- دوشنبه 17 شهریور

پایه تحصیلینام برنامه درسیشبکه تلویزیونیساعت نمایش
پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامیعلوم و فنون ادبی 14 سیما 8 تا 8:30
پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامیعلوم و فنون ادبی 24 سیما8:30 تا 9
 پایه دوازدهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامیعلوم و فنون ادبی 34 سیما9 تا 9:30
پایه دهم مشترک رشته هانگارش 14 سیما9:30 تا 10
 پایه یازدهم مشترک رشته هانگارش 24 سیما10 تا 10:30
پایه دوازدهم مشترک رشته هانگارش 34 سیما10:30 تا 11
 پایه دوازدهم مشترک رشته هاسلامت و بهداشت 4 سیما 11 تا 11:30
پایه دهم رشته ریاضی فیزیکفیزیک 14 سیما11:30 تا 12
پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیکفیزیک 24 سیما12 تا 12:30
پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیکفیزیک 34 سیما12:30 تا 13

 زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن- دوشنبه 17 شهریور

 زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه دوم- دوشنبه 17 شهریور

پایه تحصیلینام برنامه درسیشبکه تلویزیونیساعت نمایش
 پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی علوم و معارف قرآنی 3قرآن15 تا 15:30
 پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامیتاریخ اسلام 3قرآن15:30 تا 16
 پایه دهم رشته علوم و معارف اسلامی عربی زبان قرآن 1قرآن16 تا 16:30
 پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامیعربی زبان قرآن 2قرآن16:30 تا 17

زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی-  دوشنبه 17 شهریور

ایسوس

نظر شما چیست؟