21/01/1398 - 17:00
نحوه محاسبه اضافه کار سال 98 کارکنان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی
اگر جزو کارکنان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی هستید از جمله مسائل حقوق کار که با آن سر و کار دارید و نیاز است که بدانید نحوه محاسبه اضافه کارتان است. برای آگاهی از نحوه محاسبه اضافه کار کارکنان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال 98 ادامه مطلب را بخوانید.

1606683296_1_0.gif

نحوه محاسبه اضافه کار کارکنان رسمی، پیمانی، مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان سال 98:

 176 /  (ضریب ریالی سال *(امتیاز شغل + امتیاز حق مدیریت + امتیاز حق شاغل ))


نحوه محاسبه اضافه کار کارکنان مشمول قانون کار سال 98 :

220  /  (1.4 * حقوق پایه)


نحوه محاسبه اضافه کار کارکنان قراردادی تبصره 3  ماده 2 در سال 98:

176  /  حقوق و مزایای مستمر

ایسوس

نظر شما چیست؟