18/01/1398 - 10:25
دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی در سال 98
برای دانلود فایل دستور اداری دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1398، راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1398 و کد فعالیت و میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1398 ادامه مطلب را مطالعه کنید.

1606683296_1_0.gif

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به تصویب نامه جلسه مورخ ٢٧‏‏‏/١٢‏‏‏/٩٧ شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩٨ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار برای میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩٨ اظهار داشت : حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال١٣٩٨ مبلغ ٥٠٥,٦٢٧ ریال تعیین گردیده است. برای دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی در سال  98 ادامه مطلب را مطالعه کنید.

ایشان افزود : سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩٧، معادل ١٣درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٨٧,٠٤٩ ریال افزایش می‌یابد.  

برای دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی در سال 98 به انتهای مطلب مراجعه کنید                         

جمیل حق پرست خاطر نشان ساخت : طبق بند ٣ تصویب نامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ١,٩٠٠.٠٠٠ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان می بایست طبق بند ٥ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون اخیرالذکر به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و... در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان یادآور شد حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه ٦٨٦ مورخ ٥‏/١‏/٩٨ برابر ٢‏/١ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود. همچنین مبنای پرداخت مشمولین این گروه در صورتی که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩٧ از رقم روزانه‌ ٣٧٠,٤٢٣ ریال بیشتر بوده ، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٣ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٨٧.٠٤٩ ریال است که درهر حال از ٢‏/١ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.


مطلب پیشنهادی:

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و حقوق سال 98


ایشان حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ١٣٩٨ را معادل رقم روزانه‌ ٥٠٥,٦٢٧ ریال اعلام داشته وافزود: مبنای پرداخت حق بیمه برای گروهی که در سال ١٣٩٧ از رقم روزانه‌ ٣٧٠.٤٢٣ ریال بیشتر پرداخت مینمودند نیز با لحاظ افزایش ضریب ابلاغی محاسبه خواهد شد . 

حق پرست با اشاره به وجود بیش از ٣٠ هزار بیمه شده راننده در استان اظهار داشت : مبنای پرداخت حق بیمه این قشر زحمتکش نیز براساس ضرایب ذیل خواهد بود :

دستمزد مبنای کسر حق بیمه رانندگان سال 98

     الف) رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و...

رانندگان اتوبوس، کامیون و ...

٢‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

٥‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

     ب) رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار

رانندگان حمل مسافر

(سواری، مینی بوس و ...)

رانندگان اتوبوس درون شهری

١‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

١‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

١‏‏‏‏/١برابر حداقل دستمزد

 

 با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب٥‏‏‏‏/١) معادل ٧٥٨,٠٠٠ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب ٢‏‏‏‏/١) معادل ٦٠٧.٠٠٠ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ١‏‏‏/١) معادل  ٥٥٦.٠٠٠‌ ریال تعیین می‌گردد.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی از تاریخ ١‏‏‏/١‏‏‏/٩٨ که مبنای دریافت حق‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد را نیز مطابق جداول زیر اعلام داشت .

دستمزد مبنای کسر حق بیمه کارگران سال 98

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار):

ضریب دستمزد سال اول

مصوبه هیات مدیره

ضریب دستمزد سال دوم

 مصوبه هیات مدیره

ضریب دستمزد سال سوم و

سالهای بعد

٥‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

٦‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

٧‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

 

ب) کارگر درجه دو(کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار):

ضریب دستمزد سال اول

 مصوبه هیات مدیره

ضریب دستمزد سال دوم

مصوبه هیات مدیره

ضریب دستمزد سال سوم و

سالهای بعد

٤‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

٥‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

٦‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

 

ج) کارگر درجه سه (کارگر ساده):

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره

ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات مدیره

ضریب دستمزد سال سوم و

 سالهای بعد

٣‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

٤‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

٥‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد

 

شاید به مطالب زیر هم علاقه داشته باشید


 

ایشان افزود : با توجه به بخشنامه های سازمانی ، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب٣‏‏‏‏‏‏/١، ٤‏‏‏‏‏‏/١، ٥‏‏‏‏‏‏/١، ٦‏‏‏/١و٧‏‏‏/١برابر حداقل دستمزد (به ترتیب٦٥٧,٠٠٠، ٧٠٨.٠٠٠، ٧٥٨.٠٠٠، ٨٠٩.٠٠٠ و ٨٦٠.٠٠٠) ریال محاسبه خواهد شد .

 شایان ذکر است با عنایت به مصوبات شورایعالی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال 98 هفت برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ٣,٥٣٩.٣٨٩ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای٣١، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد.

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی در سال 98:

ایسوس

نظر شما چیست؟