30 فروردين 1400
قیمت لاستیک‌های خارجی در ایران- اردیبهشت 1400
جدیدترین قیمت انواع لاستیک وارداتی در در ایران به شرح زیر می‌باشد.

قیمت جدید انواع لاستیک کره ای مخصوص خودروهای ایرانی-  12 اردیبهشت 1400

قیمت جدید انواع لاستیک وارداتی مخصوص خودروهای ساخت داخل در بازار تهران اردیبهشت 1400 منتشر شد.  

قیمت لاستیک کومهو

 • قیمت جدید انواع لاستیک کومهو وارداتی در بازار تهران به شرح زیر می‌باشد.

برند لاستیک

سایز قیمت برای یک حلقه (تومان)
قیمت لاستیک کومهو

205.60.15

1،400،000

قیمت لاستیک کومهو

205.65.15

1،400،000
قیمت لاستیک کومهو

195.60.15

1،200،000
قیمت لاستیک کومهو

195.60.14

1،330،000
قیمت لاستیک کومهو

205.60.14

1،300،000
قیمت لاستیک کومهو

205.60.14

1،350،000
قیمت لاستیک کومهو

185.65.14

1،200،000
قیمت لاستیک کومهو

185.65.15

1،200،000

قیمت لاستیک کومهو

165.65.13 830،000

قیمت لاستیک رودستون

 • قیمت جدید انواع لاستیک رودستون وارداتی در بازار تهران به شرح زیر می‌باشد.
برند لاستیک

سایز

قیمت برای یک حلقه (تومان)
قیمت لاستیک رودستون

205.60.14

1،350،000
قیمت لاستیک رودستون

185.65.14

1،050،000
قیمت لاستیک رودستون

185.65.15

1،100،000
قیمت لاستیک رودستون

195.60.14

1،200،000
قیمت لاستیک رودستون

195.60.14

950،000
قیمت لاستیک رودستون

175.70.13

1،350،000
قیمت لاستیک رودستون

205.60.15

1،350،000
قیمت لاستیک رودستون

195.65.15

1،200،000

قیمت لاستیک رودستون

195.60.15 1،200،000

قیمت لاستیک نکسن

 • قیمت جدید انواع لاستیک نکسن وارداتی در بازار تهران به شرح زیر می‌باشد.

برند لاستیک

سایز

قیمت برای یک حلقه (تومان)

قیمت لاستیک نکسن

205.60.15

1،150،000
قیمت لاستیک نکسن

185.65.14

1،050،000

قیمت لاستیک نکسن

195.65.15 1،200،000
قیمت لاستیک نکسن

185.65.15

1،100،000
قیمت لاستیک نکسن

165.65.13

800،000
قیمت لاستیک نکسن

205.65.15

1،250،000
قیمت لاستیک نکسن

195.60.15

1،250،000

 

قیمت لاستیک مارشال

 • قیمت جدید انواع لاستیک مارشال وارداتی در بازار تهران به شرح زیر می‌باشد.

برند لاستیک

سایز قیمت برای یک حلقه (تومان)
قیمت لاستیک مارشال

205.60.15

1،400،000
قیمت لاستیک مارشال

175.60.13

900،000
قیمت لاستیک مارشال

185.65.15

1،200،000
قیمت لاستیک مارشال

185.65.14

1،150،000
قیمت لاستیک مارشال

195.55.15

1،150،000

قیمت لاستیک هانکوک

 • قیمت جدید انواع لاستیک هانکوک وارداتی در بازار تهران به شرح زیر می‌باشد.

برند لاستیک

سایز قیمت برای یک حلقه (تومان)
قیمت لاستیک هانکوک

205.50.15

1،900،000
قیمت لاستیک هانکوک

205.65.15

1،750،000
قیمت لاستیک هانکوک

205.60.14

1،600،000
قیمت لاستیک هانکوک

195،60.15

1،500،000
قیمت لاستیک هانکوک

185.65.14

1،350،000
قیمت لاستیک هانکوک

185.65.15

1،400،000
قیمت لاستیک هانکوک

175.60.13

1،000،000

قیمت جدید انواع لاستیک کره ای مخصوص خودروهای ایرانی-  اردیبهشت 1400

 • قیمت جدید انواع لاستیک وارداتی مخصوص خودروهای ساخت داخل در بازار تهران اردیبهشت 1400 منتشر شد.  

قیمت لاستیک کومهو

 • قیمت جدید انواع لاستیک کومهو وارداتی در بازار تهران به شرح زیر می‌باشد.
برند لاستیک

سایز

قیمت برای یک حلقه (تومان)
قیمت لاستیک کومهو

205.60.15

1،400،000

قیمت لاستیک کومهو

195.60.15

1،330،000

قیمت لاستیک کومهو

195.60.14

1،300،000

قیمت لاستیک کومهو

205.60.14

1،350،000

قیمت لاستیک کومهو

185.65.14

1،200،000

قیمت لاستیک کومهو

185.65.15

1،200،000

قیمت لاستیک کومهو

165.65.13

830،000

 

قیمت لاستیک رودستون

 • قیمت جدید انواع لاستیک وارداتی رودستون در بازار تهران به شرح زیر می‌باشد.

برند لاستیک

سایز

قیمت برای یک حلقه (تومان)

قیمت لاستیک رودستون

205.60.14

1،350،000

قیمت لاستیک رودستون

185.65.14 1،050،000

قیمت لاستیک رودستون

185.65.15 1،100،000

قیمت لاستیک رودستون

195.60.14 1،200،000

قیمت لاستیک رودستون

175.70.13 950،000

قیمت لاستیک رودستون

205.60.15 1،350،000

قیمت لاستیک رودستون

195.65.15 1،200،000

 

قیمت لاستیک نکسن

 • قیمت جدید انواع لاستیک وارداتی نکسن در بازار تهران به شرح زیر می‌باشد.

برند لاستیک

سایز

قیمت برای یک حلقه (تومان)

قیمت لاستیک نکسن

205.60.15

1،150،000

قیمت لاستیک نکسن

185.65.14 1،050،000

قیمت لاستیک نکسن

195.65.15 1،200،000

قیمت لاستیک نکسن

185.65.15 1،100،000

قیمت لاستیک نکسن

165.65.13 800،000

قیمت لاستیک نکسن

205.65.15 1،250،000

قیمت لاستیک نکسن

195.60.15 1،250،000

 

قیمت لاستیک مارشال

 • قیمت جدید انواع لاستیک وارداتی مارشال در بازار تهران به شرح زیر می‌باشد.

برند لاستیک

سایز

قیمت برای یک حلقه (تومان)

قیمت لاستیک مارشال

205.60.15

1،400،000

قیمت لاستیک مارشال

175.60.13 900،000

قیمت لاستیک مارشال

185.65.15 1،200،000

قیمت لاستیک مارشال

185.65.14 1،150،000

قیمت لاستیک مارشال

195.55.15 1،150،000

 

قیمت لاستیک هانکوک

 • قیمت جدید انواع لاستیک وارداتی هانکوک در بازار تهران به شرح زیر می‌باشد.

برند لاستیک

سایز

قیمت برای یک حلقه (تومان)

قیمت لاستیک هانکوک

205.50.15

1،900،000
قیمت لاستیک هانکوک

205.65.15

1،750،000
قیمت لاستیک هانکوک

205.60.14

1،600،000
قیمت لاستیک هانکوک

195،60.15

1،500،000
قیمت لاستیک هانکوک

185.65.14

1،350،000

قیمت لاستیک هانکوک

185.65.15 1،400،000

قیمت لاستیک هانکوک

175.60.13 1،000،000

 

ایسوس

نظر شما چیست؟