24/09/1400 - 13:15
قیمت انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران- آذر 1400
قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی آذر 1400 در بازار تهران و همچنین سایز لاستیک انواع خودروها به شرح زیر می‌باشد.

قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران- آذر 1400 

  •  قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران آذر ماه 1400 منتشر گردید.

جدول قیمت لاستیک یزد تایر در بازار تهران- آذر 1400 

 قیمت جدید انوع لاستیک یزد تایر را در بازار تهران آذر ماه 1400 را در جدول زیر مشاهده نمایید.

برند لاستیک

سایز لاستیک قیمت برای یک حلقه (تومان)
لاستیک یزد تایر

205.60.15

900,000
لاستیک یزد تایر

205.60.14

850,000
لاستیک یزد تایر

185.65.14

700,000
لاستیک یزد تایر

185.65.15

600,000
لاستیک یزد تایر

165.65.13

480,000
لاستیک یزد تایر

205.55.16

775,000
لاستیک یزد تایر

175.70.13

675,000
لاستیک یزد تایر

195.65.15

---
لاستیک یزد تایر

175.60.13

625,000

جدول قیمت لاستیک کویر تایر در بازار تهران- آذر 1400 

 قیمت جدید انوع لاستیک کویر تایر را در بازار تهران آذر ماه 1400 در جدول زیر مشاهده نمایید.

برند

سایز لاستیک قیمت برای یک حلقه (تومان)
لاستیک کویر تایر

205.60.15

900,000

لاستیک کویر تایر

175.70.13 545,000

لاستیک کویر تایر

185.65.14 600,000

لاستیک کویر تایر

205.60.14 750,000

لاستیک کویر تایر

205.55.16 775,000

لاستیک کویر تایر

195.60.15 800,000

لاستیک کویر تایر

205.50.16 750,000

جدول قیمت لاستیک بارز در بازار تهران- آذر 1400 

  •  قیمت جدید انوع لاستیک بارز را در بازار تهران آذر ماه 1400 در جدول زیر مشاهده نمایید.

برند

سایز لاستیک قیمت برای یک حلقه (تومان)
لاستیک بارز

205.60.15

760,000
لاستیک بارز

165.65.13

500,000
لاستیک بارز

205.60.14

775,000
لاستیک بارز

175.70.13

570,000
لاستیک بارز

175.60.13

540,000
لاستیک بارز

205.55.16

850,000
لاستیک بارز

185.60.15

575,000
لاستیک بارز

185.65.15

600,000
لاستیک بارز

185.65.14

700,000
لاستیک بارز

205.50.16

825,000
لاستیک بارز

235.65.17

1.250.000
لاستیک بارز

195.60.15

750.000
لاستیک بارز

195.65.15

750.000

جدول قیمت لاستیک ایران تایر در بازار تهران- آذر 1400 

 قیمت جدید انوع لاستیک ایران تایر را در بازار تهران آذر ماه 1400 در جدول زیر مشاهده نمایید.

برند لاستیک

سایز لاستیک قیمت (تومان)
لاستیک ایران تایر

205.60.15

750,000
لاستیک ایران تایر

175.60.13

475,000
لاستیک ایران تایر

185.65.15

575,000
لاستیک ایران تایر

165.65.13

515,000
لاستیک ایران تایر

185.65.14

650,000
لاستیک ایران تایر

205.60.14

720,000
لاستیک ایران تایر

205.55.16

750,000

 

ایسوس

نظر شما چیست؟