27/01/1398 - 12:24
مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرایم تـأخیر سال 98 چقدر است؟
در فایل منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، مقررات مهلت پرداخت حق بیمه سال 98، ارسال لیست و جرایم تـأخیر سال 98 مشخص شد. در ادامه می‌توانید فایل PDF مقررات مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرایم تـأخیر سال 98 را دانلود کنید.

جریمه عدم پرداخت حق بیمه در سال 98 و بیمه بیکاری و همچنین تأخیرتأدیه، ماهانه به میزان 2 درصد تمام یا قسمتی از حق بیمه که تاپایان ماه بعد پرداخت نشود، م‌یباشد.

درمورد قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور طرح‌های عمرانی و همچنین قراردادهای غیرمشمول طرح‌های عمرانی که حق‌بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد پیمانکار و یا صورتحساب مهندس مشاور کسر و همزمان به سازمان پرداخت می‌گردد، مهلت مذکور حداکثر تا سی روز پس از ابلاغ مانده بدهی قرارداد می‌باشد و در صورتیکه در مهلت مذکور حق‌بیمه و بیمه بیکاری پرداخت نشود، در آن صورت از ابتدای ماه بعد جدید به میزان 2 درصد بابت هر ماه تأخیر محاسبه می‌شود.

چنانچه کارفرما بدهی را تقسیط و اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت ننماید، اقساط باقیمانده تبدیل ب هحال شده و جرایم متعلقه از تاریخ سررسید اولین قسط پرداخت نشده با نرخ جریمه به نسبت کل مبلغ مانده بدهی محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

درخصوص آرای محاکم قضایی با توجه به اینکه حق‌بیمه براساس نرخ جاری محاسبه و مطالبه می‌گردد؛ لذا بدهی محاسبه شده پس از یک ماه از تاریخ ابالغ مشمول 2درصد جرائم ماهیانه خواهد بود.

دانلود فایل مقررات مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرایم تـأخیر سال 98:

ایسوس

نظر شما چیست؟