25 فروردين 1398
ساعات کار قانونی موظفی کارگران در سال 98
ساعات کار قانونی و موظفی کارگران ۹۸، محاسبه ساعات کار قانونی و موظفی کارگران ۹۸، قوانین و تبصره های تصویب شده برای ساعت کار موظفی کارگران شاغل در تمامی سطوح موضوعی است که در ادامه مطلب به آن به صورت کامل پرداخته شده

ساعات کار قانونی و موظفی کارگران در سال 98 مواد 51 و 52 قانون کار است.
در ماده 51 قانون کار ساعات کار هفتگی کارگران قانون کار تعیین شده است. در ماده 52 قانون کار نیز ساعات کار قانونی و موظفی کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی تعیین شده است. ساعات کار موظفی کارگران عادی برابر با ماده 51 قانون کار و تبصره 1 و 2 از همان ماده 44 ساعت مشخص شده است. ساعات کار موظفی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و زیرزمینی نیز در ماده 52 قانون کار حداکثر 36 ساعت تکیلف شده است.

ماهیت برخی مشاغل و کارها و کارگاه ها به نحوی است که ساعات کار کارگران از مقادیر فوق بیشتر می شود. در چنین مواردی ماده 59 قانون کار تکیلف را مشخص کرده است.

ماده 59 قانون کار چگونگی ارجاع اضافه کاری کارگران را تعیین کرده است. در تبصره ماده 59 قانون کار حداکثر ارجاع اضافه کار در تبصره ماده 59 قانون کار 4 ساعت در روز است. در بند الف و بند ب ماده فوق ارجاع اضافه کار به کارگران منوط به موافقت کارگر و پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی است. ساعات کار عادی کارگران با احتساب 44 ساعت کار در هفته کارگران هر روز هفت و سی و سه صدم ساعت (معادل هفت ساعت و بیست دقیقه) می شود و مازاد بر آن اضافه کاری حساب می شود. اما در برخی کارها که ساعات کاری آن مختلط یا متقاطع و به نحوی است که به راحتی نمیتوان ساعات کار موظفی کارگران در سال 98 و ساعات اضافه کاری کارگران در سال 98 را بدست آورد.

محاسبه ساعات کار قانونی و موظفی کارگران 98

برای محاسبه ساعات کار موظفی کارگران به راحتی از رابطه زیر استفاده کنید.

  • از روی تقویم رسمی کشور تعداد روزهای غیر تعطیل (کسر روزهای جمعه و تعطیلات رسمی از کل روزهای ماه) را استخراج کنید.
  • تعداد روزهای غیر تعطیل را در عدد 7/33 (هفت و سی و سه صدم) ضرب کنید تا ساعات کار موظفی کارگران برای سال 98 در آن ماه بدست آید. بدیهی است ساعات کار موظفی کارگران در سال 98 در ماه های مختلف متفاوت خواهد بود

در بيشتر کارگاه ها، ساعات کاري همان 8 ساعت در نظر گرفته مي شود و مازاد احتمالي کار روزانه، به عنوان زمان ناهار و نماز محاسبه مي شود ساعات کار می‌تواند در بعضی از روزهای هفته کمتراز میزان مقرر و دربعضی روزها نیز بیشتر ازمیزان تعیین شده درقانون باشد بشرط اینکه مجموع ساعات کارکرد در هفته از 44 ساعت تجاوز نکند. ملاک قراردادن 192 ساعت کار درماه قانونی است، بعضی ازشرکت ها مبنا را 176 و بعضی 192 ساعت و 220 ملاک عمل قرارمیدهند، لذا مبنای 192 ساعت عادلانه است و منعی ندارد تا مبنای محاسبه دستمزد ساعات کار قانونی و موظفی کارگران در سال 98 قرار گیرد.

جدول ساعات کار قانون کارگران در سال 1398

ماه

تعطیلات رسمی

جمعه

روزهای کاری

ساعات کاری

فروردین

6

5

20

147

اردیبهشت

2

4

25

183

خرداد

4

5

22

161

تیر

1

4

26

191

مرداد

2

4

25

183

شهریور

2

5

24

176

مهر

1

4

25

183

آبان

3

4

23

169

آذر

0

5

25

183

دی

0

4

26

191

بهمن

2

4

24

176

اسفند

2

4

23

169

جمع

25

52

288

2111

 

دررابطه باکار در روز جمعه نیز کارفرما می‌بایست روز دیگری را بجای روز جمعه برای استراحت در نظرگرفته تا این موضوع قانونی باشد.

ایسوس

نظر شما چیست؟