راهنمای ثبت نام سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
آغاز ثبت نام در پيش فروش و فروش فوری محصولات ایران خودرو - 19 آبان 1401
دو طرح جدید پیش فروش (قرعه کشی) 5 محصول شرکت ایران خودرو ویژه آبان ماه 1401 و فروش فوق العاده محصولات ايران خودرو از طريق قرعه كشي از امروز آغاز خواهد شد. در ادامه به راهنمای ثبت‌نام و شرکت در قرعه‌کشی خودرو و شرايط فروش محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو اشاره شده است.

1606683296_1_0.gif

آغاز فروش محصولات ایران خودرو- 19 آبان 1401

  • گروه صنعتی ایران‌خودرو دو طرح فروش فوری و پیش فروش یک ساله محصولات خود را برای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به اجرا گذاشت.

 ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو (وﯾﮋه ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟـﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ) از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ آﺑﺎن1401 

  • ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻋﺎدی (ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 12 ﻣﺎﻫﻪ) ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو (در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ روش ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ) و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ذﯾﻞ از امروز آغاز شد.
  • آغاز طرح فروش فوق العاده محصولات ایران خودرواز طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو از 1401/08/19 آغاز می‌شود و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.

 ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ وارﯾﺰ وﺟﻪ :

  • ﻣﺮﺣﻠﻪ اول: ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد، ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮدرو را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﮑﺘﻪ: ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ دوم ﯾﺎ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ 1400/08/24 را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ(ﻣﺎدران ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح)  ﮐﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد.  
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد. 
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم:  در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد. 
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ:  ارﺳﺎل ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ (ﻣﺎدران ﻣﺸﻤﻮل)ﺣﺪاﮐﺜﺮ 3 روز ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﯾﺎ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. 
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ: اﻋﻼم ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ(ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﻤﻮل)، ﺣﺪاﮐﺜﺮ 3 روز ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح، ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﯾﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ.(ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ، از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ  اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد)
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ: ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ 3 روز، ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺧﻮدرو را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس: esale.ikco.ir ﺧﻮدرو وارﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم وارﯾﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺧﻮدرو، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
  • ﻧﮑﺘﻪ: ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدرو و روش ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  • ﻧﮑﺘﻪ: در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ از زﻣﺎن وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﺼﺮاف ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

تاريخ شروع و مهلت ثبت نام پیش فروش محصولات ايران خودرو 

  • ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻋﺎدی (ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 12 ﻣﺎﻫﻪ) ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو (در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ روش ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ) روز پنجشنبه مورخ 1401/08/19 شروع و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.
  • مطابق با بخشنامه شماره 4249 دريافت كد كاربری و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتی از الزامات ثبت نام می باشد.
  • لذا بديهی است در صورت عدم دريافت كد كاربری و كلمه عبور، امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود. 

شرايط عمومی و اختصاصی بخشنامه پیش فروش محصولات ايران خودرو 


ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو(وﯾﮋه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻋﺎدی) ازﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ- آﺑﺎن 1401

  • ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ 3 ﻣﺎﻫﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮده و  ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ 3 ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

  • ﻧﮑﺘﻪ1: ﻗﺒﻞ از ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ وارﯾﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   
  • ﻧﮑﺘﻪ2: ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
  • ﻧﮑﺘﻪ3: ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  • ﻧﮑﺘﻪ 4: ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻞ رؤﯾﺖ ﻋﻤﻮم ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

 ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

  • ﻃﺮح ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده (ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ 3 ﻣﺎﻫﻪ) ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو (ﺑـﺎ روش ﻗﺮﻋـﻪ ﮐﺸـﯽ) ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺟـﺪول از روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ﻣﻮرخ 1401/08/19 ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻣﺪت 4روز اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 4249 درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣـﯽ  ﺑﺎﺷـﺪ. ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر، اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

 ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ وارﯾﺰ وﺟﻪ

  • ﻣﺮﺣﻠﻪ اول : ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد،  ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮدرو را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﮑﺘﻪ: ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدرو و روش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم: در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد. 
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم: ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد. 
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم:  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ 3 روز ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ، از وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد )اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ( ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد. 
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ: ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ 3 روز وﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدرو را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ آدرس: esale.ikco.ir وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . در ﺻﻮرت ﻋﺪم وارﯾﺰ وﺟﻪ ، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

ﻧﮑﺘﻪ1 :در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺧﺮﯾﺪار ) ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ (در ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 20 روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه، ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ 2: ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ) ﻣﺜﻼ دارا ﺑﻮدن ﭘﻼك ﻓﻌﺎل اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮروی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺨﺼﯽ(ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم ﻣﻌﺘﺒﺮ(ﻋﺪم اﻧﻘﻀﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر) و... ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺻﻮرت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺿﻤﻦ ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن، ﺑﻪ ﻣﺪت 3 ﺳﺎل از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم درﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻓﺮوش آﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  

ﻧﮑﺘﻪ3: در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ از زﻣﺎن وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﺼﺮاف ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

جدول فروش فوق العاده محصولات ايران خودرو از طريق قرعه كشی

شرايط عمومی و اختصاصی بخشنامه فروش فوری محصولات ايران خودرو 


سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

  •  در راستای اجرای بند 5 از دستورهای ابلاغی رئیس‌جمهوری در رابطه با چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» فعال شد.

تاریخ آغاز ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

  •  متقاضیان قادر خواهند بود از بخشنامه‌های مختلف فروش خودرو که از سوی تمامی شرکت‌های خودروسازی ارائه شده است، مطلع شوند و از روز پنجشنبه 5 آبان1401، امکان ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فراهم خواهد شد.

 جزئیات ثبت نام خودرو

  • در نخستین دوره فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، بازه‌ زمانی 4 روزه برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌ شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.

  • عرضه خودرو بر اساس این سامانه بسیار متنوع و چند برابر ظرفیت دوره‌های پیشین خواهد بود و خودروسازان موظفند تمام محصولات خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ گونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت.
  • به گفته توکلی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، میزان عرضه‌ای که در سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام خواهد شد، چندین برابر دوره‌های قبل است به نحوی که در سازوکار این سامانه برای آنکه هجوم زیادی هم اتفاق نیفتد، بازه زمانی مشخص تعیین خواهد شد و متقاضیان با عرضه تعداد قابل توجهی خودرو از سوی خودروسازان متعدد مواجه خواهند بود و دیگر مهلت زمان چند روزه برای ثبت‌نام مطرح نیست.
  • طی یک بازه مشخص خودروسازان، محصولات خود را با هم عرضه می‌کنند و مشتریان در این مدت مشخص می‌توانند با قدرت انتخاب بالا اقدام به خرید خودرو مورد نظر خود کنند. روال تحویل به این صورت خواهد بود که برای تقاضاهای بیش از ظرفیت، مشتریان نهایی به شیوه قرعه‌کشی تعیین خواهند شد؛ در غیراین صورت خودرو به هر فرد ثبت‌نام کننده تعلق خواهد گرفت. اما با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده در جهت افزایش عرضه و قاعدتاً با توجه به اینکه، شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که مصرف‌کننده واقعی می‌تواند از این طرح بهره ببرد، مرحله به مرحله تقاضاهای سوداگرانه حذف و بتدریج در گام‌های بعدی قرعه‌کشی حذف خواهد شد.
  • توکلی اضافه کرده است "تفاوت تخصیص خودرو در این سامانه نسبت به فروش‌های گذشته، مؤثر نبودن تقدم تأخر زمان ثبت‌نام متقاضیان در برنده شدن (در طرح‌های بدون قرعه‌کشی که تقدم و تأخر ثبت‌نام مؤثر بوده و در طرح‌های فروش خودروسازان خصوصی) متقاضی است".
  • روند ثبت در این سامانه به این صورت است که متقاضیان می‌توانند با اعلام شرایط فروش، فعال‌سازی بخشنامه‌ها و به دنبال آن آغاز مرحله ثبت درخواست خودرو (شرکت در قرعه‌کشی محصولات)، با مراجعه به صفحه اصلی سامانه sale.iranecar.com و مشاهده لیست خودروهای قابل عرضه، اقدام به ثبت درخواست کنند.

 

راهنمای ثبت‌نام و شرکت در قرعه‌کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

متقاضیان می‌توانند با اعلام شرایط فروش، فعال‌سازی بخشنامه‌ها و به دنبال آن آغاز مرحله ثبت درخواست خرید خودرو (شرکت در قرعه‌کشی محصولات)، با مراجعه به صفحه اصلی سامانه sale.iranecar.com و مشاهده لیست خودروهای قابل عرضه، اقدام به ثبت درخواست کنند. مراحل درخواست خودرو به شرح زیر است:

مرحله اول: انتخاب گزینه «ورود / ثبت‌نام»

  • متقاضیان جهت ثبت اطلاعات شخصی (ثبت‌نام اینترنتی خودرو) خود در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، با انتخاب گزینه «ورود / ثبت‌نام» (از منوی اصلی سامانه) وارد صفحه ورود و ثبت‌نام خواهند شد.

 

 مرحله دوم: ایجاد حساب کاربری

  • با انتخاب گزینه «ثبت‌نام»، کاربر به صفحه اطلاعات اولیه مشتری هدایت می‌شود و با تکمیل این فرم، حساب کاربری خود را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ایجاد می‌کند. اطلاعات این فرم شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، تلفن همراه، کلمه عبور و تکرار آن است.

 مرحله سوم: تکمیل فرم ثبت‌نام

  • کاربر پس از تشکیل حساب کاربری، به صفحه فرم کامل ثبت‌نام هدایت شده و نام و نام خانوادگی کاربر در قسمت مربوط به کاربران (بالا سمت چپ) نمایش داده خواهد شد. با تکمیل این فرم، کاربر اطلاعات تفصیلی خویش را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت می‌کند. تکمیل فیلدهای ستاره‌دار اجباری است. در نهایت، کاربر پس از انتخاب گزینه «ثبت و ادامه» وارد صفحه اصلی سامانه برای انتخاب خودرو می‌شود.

 مرحله چهارم: انتخاب خودرو

  • کاربر در این صفحه با مشاهده لیست خودروها می‌تواند اقدام به انتخاب خودرو مورد نظر خود کند.

 مرحله پنجم: انتخاب بخشنامه

  • کاربر در این مرحله، پس از انتخاب خودرو موردنظر خود، فهرست بخشنامه‌های فروش را مشاهده کرده و با انتخاب یکی از بخشنامه‌ها، وارد مرحله بعدی می‌شود. همچنین، آن گروه از کاربرانی که پیش از انتخاب خودرو، مراحل ثبت‌نام و ورود را طی نکرده باشند، قبل از هدایت به مرحله بعدی، صفحه «ورود / ثبت‌نام» را مشاهده می‌کنند.

 مرحله ششم: مشاهده اطلاعات

  • کاربر در این مرحله، کلیه اطلاعات ثبت‌شده در مراحل قبل را مشاهده و تایید می‌کند. این اطلاعات شامل اطلاعات شخصی متقاضی، اطلاعات بخشنامه و خودرو انتخاب‌شده خواهد بود.

 مرحله هفتم: دریافت کد رهگیری

  • کاربر در این مرحله، کد رهگیری مربوط به ثبت درخواست خود را دریافت خواهد کرد. با دریافت کد رهگیری، مرحله شرکت در قرعه‌کشی به اتمام رسیده و نام کاربر در فهرست کسانی که در قرعه‌کشی شرکت داده می‌شوند، قرار خواهد گرفت.

شرایط مجاز ثبت نام کنندگان

محدودیت های ارائه شده در این نوبت از فروش

  • انطباق همزمان کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیم کارت به نام شخص متقاضی برای ثبت نام
  • کد ملی (هر کدملی یک خودرو)
  • سن (بالای 18 سال)

  • برای کلیه طرح های تا اطلاع ثانوی، محدودیت فاصله زمانی آخرین خرید، از سایر خودروسازها (48 ماهه) ملاک می‌باشد.
  • تبصره: الزام نداشتن پلاک فعال انتظامی برای طرح های فروش فوق العاده، فوری و پیش فروش ملاک عمل قرار خواهد گرفت
  • در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در شرایط احراز متقاضی (شرایط عمومی و اختصاصی) در هر مرحله تا قبل از تحویل خودرو ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می شود و وجه مشتری حداکثر ظرف مدت 20 روز به شماره شبای معرفی شده مسترد می گردد و هیچگونه مسئولیتی از بابت تحویل خودرو متوجه خودروساز نخواهد بود.
  • دارا بودن گواهینامه رانندگی خودرو
  • عدم امکان صلح در قراردادهای فروش
  • صحت سنجی مندرجات سجلی و پستی بر اساس سامانه امتا
  • غیرفعال نمودن گارانتی خودرو پس از 5 ماه و 1000 کیلومتر از تاریخ تحویل در صورت عدم مراجعه برای سرویس اولیه.
  • توجه به آدرس درگاه پرداخت اینترنتی و اطمینان از اینکه آدرس آن، صرفاً و بدون هیچ حرف یا علامت اضافه و کم، با کلمهhttps شروع و صرفاً با عبارت shaparak.ir به پایان می‌رسد.
  • درصورت ثبت نام و برنده شدن در قرعه کشی و عدم واریز وجه تا 2 دوره نمی توان در طرح های فروش بعدی شرکت نماید.
  • از آنجا که به منظور شفاف سازی زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن؛ کلیه اطلاعات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطابق تبصره 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در اختیار سامانه جامع تجارت، قرار می گیرد؛ اینجانب با علم به کلیه مسولیتهای مترتب بر انجام این معامله بر فرد ثبت نام کننده مطابق مشخصات مندرج در سامانه فروش ؛ اقدام به ثبت نام می نمایم.

سوالات متداول

1- برای گزارش خطا در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، از کجا باید اقدام کنم؟

  • تماس با سامانه یکپارچه تخصیص خودرو: 54945-021
  • (پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از 8:00 تا 17:00 - پنجشنبه از 8:00 تا 12:00 - به جز روزهای تعطیل روزهای فروش ویژه: تا پایان زمان فروش و یا ارسال ایمیل به آدرس: info@iranecar.com )

2- چه مشکلاتی به خودروسازها مربوط می‌شود؟

  • قیمت روز خودرو، قیمت تمام‌شده خودرو، تحویل خودرو، ویرایش اطلاعات شخصی، تغییر رنگ خودرو، تغییر خودرو، انصراف از خرید، سود انصراف، مشکل در محاسبه سود مشارکت، ویرایش آدرس محل سکونت، گارانتی، سود تاخیر، تاریخ و زمان صدور دعوتنامه، منقضی‌شدن تاریخ دعوتنامه، مبلغ اعلام‌شده در دعوتنامه، صدور سند، پلاک خودرو، کارت طلایی، نقص فنی خودرو، انجام عملیات صلح، معاوضه خودروهای فرسوده

3- چه مشکلاتی به بانک‌ها مربوط می‌شود؟

  • خطاهای رخ‌داده در درگاه پرداخت، پیگیری ناموفق‌بودن تراکنش و اطلاع از زمان وجه کسر شده روزهای فروش ویژه: تا پایان زمان فروش

4- زمان تحویل خودروها چه زمانی است؟

  • زمان تحویل خودرو بنا به بخشنامه‌ها و شرایط فروش متغیر خواهد بود. کاربر در این خصوص می‌تواند با شماره پشتیبانی هر یک از شرکت‌های خودروسازی تماس حاصل کند. شماره‌های پشتیبانی مربوطه در انتهای صفحه اول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درج شده است.

5- چه خودروهایی و با چه قیمت‌ها و چه شرایطی اعلام شده یا اعلام می‌شود؟

  • با توجه به شرایط اعلام‌شده توسط گروه‌های خودروسازی، این اطلاعات در صفحه اول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به‌روزرسانی شده و متقاضیان با مراجعه به این قسمت می‌توانند این اطلاعات را کسب کنند. در خصوص قیمت خودروها نیز در صورتی که اطلاعات مربوط به قیمت خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص وجود نداشته باشد، متقاضی می‌تواند با شماره‌های پشتیبانی گروه‌های خودروسازی تماس بگیرد.

6- مشخصات فنی خودرو چیست؟

  • برخی از اطلاعات مورد نیاز در صفحه اول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود دارد. همچنین، کاربر می‌تواند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های گروه‌های خودروسازی مراجعه کرده یا با شماره‌های پشتیبانی آن‌ها تماس بگیرد.

7- رنگ خودرو چه زمانی انتخاب می شود؟

  • بعد از قرعه‌کشی (پس از برنده شدن)، کاربر می‌تواند در مرحله پرداخت اقدام به انتخاب رنگ خودرو کند.

8- آيا خودروي ثبت نام شده داراي بيمه است؟

  • كليه خودروهاي توليدي پس از صدور فاكتور و تخصيص به مشتري، داراي بيمه‌نامه شخص ثالث هستند.

9- آدرس سایت ثبت نام چیست ؟

10- چگونه باید ثبت نام کنیم؟

  • هر زمان که گروه‌های خودروسازی شرایط ثبت‌نام را اعلام کنند، لیست خودروهای قابل انتخاب جهت ثبت‌نام روی سایت نمایش داده می‌شود. متقاضی با انتخاب خودرو و بخشنامه مورد نظر در صفحه اول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و تکمیل فرم ثبت‌نام، در قرعه‌کشی گروه خودروسازی مربوطه شرکت داده می‌شود (ثبت‌نام می‌شود).

11- آیا با دارا بودن پلاک موتور، می‌توان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت‌نام کرد؟

  • بله، پلاک موتور، عمومی، تاکسی و تراکتور در شرایط فروش امکان ثبت‌نام دارند.

12- اگر از بازار آزاد، خودرو خریداری کرده باشیم، آیا می‌توانیم در برنامه فروش شرکت کنیم؟

  • خیر، در شرایط فروش که در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ذکر شده، عنوان شده است که دارا بودن پلاک فعال، مانع از شرکت در قرعه‌کشی خواهد شد.

13- اگر ثبت‌نام کنیم و برنده شویم، آیا می‌توانیم در نوبت‌های بعدی ثبت‌نام کنیم؟

  • خیر، در صورت برنده‌شدن، چه واریز وجه انجام شود و چه واریز انجام نشود، امکان شرکت در قرعه‌کشی بعد وجود نخواهد داشت.

14- اگر در برنامه فروش خودروسازی که اخیرا ثبت‌نام کرده‌ایم، برنده نشده باشیم، آیا می‌توانیم در برنامه فروش خودروسازی دیگری ثبت‌نام کنیم؟

  • بله

15- ثبت نام تا چه زمانی ادامه دارد؟

  • با توجه به شرایط اعلام‌شده توسط خودروسازی‌ها، این اطلاعات در صفحه اول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به‌روزرسانی شده و متقاضیان با مراجعه به این قسمت، می‌توانند از این‌گونه اطلاعات، مطلع شوند.

16- امکان تغییر مشخصات هویتی در چه مرحله‌ای وجود دارد؟

  • برای «بعضی» از مشخصات هویتی، امکان ویرایش وجود دارد. فقط برای کدملی و شماره موبایل، قابلیت ویرایش وجود ندارد.

17- می‌خواهم خودرو انتخاب کنم اما سامانه پیغام «شما در چند ماه گذشته خرید داشته‌اید» را نمایش می‌دهد. علت چیست؟

  • در صورتی که در چند ماه گذشته، خرید خودرو از شرکت‌های خودروسازی نداشته‌اید، لطفا با شماره پشتیبانی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به شماره  54945-021 تماس بگیرید.

18- می خواهم خودرو انتخاب کنم با پیغام "قبلا این خودرو را انتخاب کرده اید" مواجه می شوم. راهکار چیست؟

  • در صورتی که خودرو انتخاب نکرده باشید و یا در زمان مربوطه، انصراف داده باشید، لطفا با شماره پشتیبانی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به شماره 54945-021 تماس بگیرید.

19- مدت اعتبار کد رهگیری تا چه زمانی‌ست؟

  • مدت اعتبار کد رهگیری تا پایان زمان اعلام‌شده برای هر مرحله است. کد رهگیری در مرحله پرداخت اصلی، معتبر خواهد بود.

20- درخواست ارسال مجدد کد رهگیری دارم. چگونه می‌توانم پیگیری کنم؟

  • در پنل کاربری، امکان مشاهده کد رهگیری وجود دارد.

21- در حال حاضر، مبلغی پرداخت نکرده‌ام، و سیستم فقط کد رهگیری داده است. آیا ثبت‌نام شده‌ام؟

  • بله، در مرحله آخر ثبت‌نام در صورتی که کد رهگیری به مشتریان نمایش داده شود، به منزله ثبت‌نام موفق و حضور در قرعه‌کشی است.

22- من فقط ثبت‌نام کردم ولی خودرویی انتخاب نکردم، می‌توانم انصراف دهم؟

  • شما تا زمانی که خودرو انتخاب نکرده‌اید، در قرعه کشی شرکت داده نمی‌شوید. بنابراین، نیازی به انصراف یا حذف رکورد وجود ندارد.

23- من ثبت‌نام کرده‌ام، اما قصد کنسل کردن (یا تغییر خودرو) دارم. برای این کار چه اقدامی باید انجام دهم؟

  • در صورتی که زمان ثبت‌نام خودرو تمام نشده باشد، با مراجعه به سوابق خرید و گزینه «لیست ثبت‌نام‌ها و پرداخت‌ها» می‌توانید خودررو خود را حذف کنید (و بعد از آن خودروی دیگری را انتخاب کنید).

24- آیا پس از عملیات، امکان تغییر بخشنامه وجود دارد؟

  • بله، تا پایان زمان اعلام‌شده برای ثبت‌نام، امکان انصراف یا تغییر بخشنامه وجود دارد.

25- آیا امکان تغییر مدل یا رنگ خودرو پس از تایید وجود دارد؟

  • بله، تا پایان زمان اعلام‌شده برای ثبت‌نام، امکان انصراف یا تغییر بخشنامه وجود دارد. اما برای تغییر رنگ، در خصوص انتخاب‌شدن شما در مرحله قرعه‌کشی امکان‌پذیر است.

26- ثبت‌نام کرده‌ام و نمی‌دانم نتایج چه زمانی اعلام می‌شود؟

  • این گونه اطلاعات در صفحه اول سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود داشته و متقاضیان با مراجعه به این صفحه، می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند.

27- من در قرعه‌کشی این نوبت برنده نشدم، مرحله بعدی چه زمانی است؟

  • لطفا اطلاعیه‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را دنبال کنید. به محض اطلاع‌رسانی از گروه‌های خودروسازی، در صفحه اول اعلام خواهد شد.

28- در صورت ثبت‌نام و برنده‌شدن در قرعه‌کشی و عدم واریز وجه، محدودیتی برای من اعمال می‌شود؟

  • در صورت ثبت‌نام و برنده‌شدن در قرعه‌کشی و عدم واریز وجه، کاربر تا 2 دوره نمی‌تواند در طرح‌های فروش بعدی شرکت کند.

ایسوس

نظر شما چیست؟