مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت المثنی پایان خدمت و معافیت
21 ارديبهشت 1398
اگر کارت پایان خدمت یا معافیت خود را گم کرده‌اید یا کارت شما آسیب دیده و پاره شده است، نیاز به دریافت کارت المثنی دارید. در این مطلب مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت المثنی پایان خدمت و معافیت در داخل و خارج کشور به تفضیل شرح داده شده است.

مدارك مورد نیاز دریافت کارت المثنی پایان خدمت مشمولین داخل کشور

 • برگ تكمیل درخواست صدور كارت پایان خدمت توسط متقاضی (برگ شماره 1)
 • تصویر كارت ملی، صفحه اول وصفحه توضیحات شناسنامه
 • عكس سیاه وسفید 3×2 تمام رخ متقاضی كارت معافیت المثنی با زمینه سفید مطابق با شئونات اسلامی یك قطعه پشت نویسی شده
 • ارائه برگ تعهد (برگ شماره 2 كه توسط دفتر اسناد رسمی مورد تایید قرار گرفته باشد )
 • لاشه كارت در صورتی كه بخشی از آن سوخته و یا از بین رفته باشد.
 • گواهی مبنی بر درج آگهی عدم اعتبار كارت پایان خدمت در روزنامه و یا بریده آگهی های مربوط (در دو نوبت به فاصله یك ماه)

اصل فیش های بانكی:

 • مبلغ 120،000 ریال به حساب شماره 2171159017005 سیبا نزد بانك ملی شعبه حسابهای دولتی
 • مبلغ 10،000 ریال به حساب شماره 2171159014000 وزارت امور اقتصاد ودارایی نزد بانك ملی شعبه ناصر خسرو
 • مبلغ 80،000 ریال به حساب شماره 0106374479003 سیبا بانك ملی شعبه علامه طباطبایی شمالی (مخصوص هزینه صدور كارت هوشمند)

تبصره:
در صورتیكه بخشی از كارت سوخته و یا از بین رفته باشد و لاشه آن موجود باشد ، نیازی به درج آگهی در روزنامه و گذشت 4 ماه نمی باشد و فقط لاشه كارت ضمیمه پرونده گردد.


مدارك لازم جهت صدور كارت المثنی  پایان خدمت مشمولین خارج کشور

 • 1. برگ تكمیل شده درخواست صدور المثنی كارت معافیت / پایان خدمت توسط متقاضی
 • 2. تصویر ( كپی )كارت معافیت / پایان خدمت قبلی.
 • 3. عكس سیاه و سفید 3*2 تمام رخ مشمول بازمینه سفید و مطابق با شئونات اسلامی ،2قطعه پشت نویسی شده.

نبصره:
عكس های ارسالی می بایست از یك كلیشه(یک نوع) باشند .
از دوقطعه عكس ارسالی یك قطعه عكس برروی برگ شماره 2 و قطعه دیگر برروی برگ شماره 3 الصاق گردد

 • 4. ارائه برگ احرازهویت
 • 5. ارائه برگه تعهد .
 • 6. اخذ مبلغ 190،000 ریال جهت صدوركارت هوشمند المثنی.
 • 7. لاشه کارت در صورت وجود

سفارت و یا نمایندگی جمهوری اسلامی برگ های احراز هویت و گواهی امضاء متقاضیان را تایید و به همراه كلیه مدارك از آن طریق به وزارت امورخارجه ارسال گردد .
وزارت امورخارجه موظف است مبالغ اخذ شده ازمتقاضیان را به شماره حساب های ذیل واریز و ضمنا به صورت ماهانه نسبت به ارسال فیش های واریزی به سازمان اقدام نمایند :

 • مبلغ 100،000 ریال به حساب شماره 2171159017005 سیبا نزد بانك ملی شعبه حسابهای دولتی .
 • مبلغ 10،000 ریال به حساب شماره 2171159014000 وزارت اقتصاد و دارایی – بانك ملی ایران شعبه ناصر خسرو
 • مبلغ 80،000 ریال به حساب شماره 0106374479003 سیبا بانك ملی شعبه علامه طباطبایی شمالی ( مخصوص ) هزینه صدور كارت هوشمند )

وزارت امورخارجه موظف است جهت ارسال مدارك دریافتی از سفارت و یا نمایندگی و متعاقبا دریافت كارت های صادرشده و ارسال آن به سفارت و یا نمایندگی مورد نظر جهت تحویل به متقاضی از طریق نماینده اقدام نماید.


مدارك مورد نیاز دریافت کارت المثنی معافیت مشمولین داخل کشور

 • برگ تكمیل شده درخواست المثنی كارت معافیت (برگ شماره 1)
 • تصویر كارت معافیت قبلی (در صورت وجود )
 • عكس سیاه و سفید 3×2 تمام رخ متقاضی كارت معافیت المثنی با زمینه كاملاً سفید و مطابق با شئونات اسلامی، یك قطعه پشت نویسی شده.
 • ارائه برگ تعهد (برگ شماره 2 كه توسط دفتر اسناد رسمی مورد تایید قرار گرفته باشد )
 • كپی كارت ملی
 • كپی صفحه اول وصفحه توضیحات شناسنامه

اصل فیش های بانكی:

 • مبلغ 100،000 ریال به حساب شماره 2171159001001 سیبا نزد بانك ملی شعبه حساب‌های دولتی.
 • مبلغ 10،000 ریال به حساب شماره 2171159014000 وزارت اقتصاد ودارایی - بانك ملی ایران شعبه ناصر خسرو
 • مبلغ 82،000 ریال به حساب شماره 0106374479003 سیبا بانك ملی شعبه علامه طباطبایی شمالی (مخصوص هزینه صدور كارت هوشمند )

مدارك لازم جهت صدور كارت معافیت المثنی خارج کشور

 • 1. برگ تكمیل شده درخواست صدور المثنی كارت معافیت / پایان خدمت توسط متقاضی
 • 2. تصویر ( كپی )كارت معافیت / پایان خدمت قبلی .
 • 3. عكس سیاه و سفید 3*2 تمام رخ متقاضی كارت معافیت المثنی بازمینه سفید و مطابق با شئونات اسلامی ،2قطعه پشت نویسی شده .

نبصره:

 • عكس های ارسالی می بایست از یك كلیشه باشند .
 • از دوقطعه عكس ارسالی یك قطعه عكس برروی برگ شماره 2 و قطعه دیگر برروی برگ شماره 3 الصاق گردد
 • 4. ارائه برگ احرازهویت
 • 5. ارائه برگه تعهد .
 • 6. اخذ مبلغ 190،000 ریال جهت صدوركارت هوشمند المثنی.
 • 7. لاشه کارت در صورت وجود

سفارت و یا نمایندگی جمهوری اسلامی برگ های احراز هویت و گواهی امضاء متقاضیان دریافت المثنی كارت معافیت / پایان خدمت را تایید و به همراه كلیه مدارك از آن طریق به وزارت امورخارجه ارسال گردد.

وزارت امورخارجه موظف است مبالغ اخذ شده از متقاضیان دریافت المثنی كارت معافیت / پایان خدمت را به شماره حساب‌های ذیل واریز و ضمنا به صورت ماهانه نسبت به ارسال فیش های واریزی به سازمان اقدام نمایند :

 • مبلغ 100،000 ریال به حساب شماره 2171159001001 سیبا نزد بانك ملی شعبه حسابهای دولتی .
 • مبلغ 10،000 ریال به حساب شماره 2171159014000 وزارت اقتصاد و دارایی – بانك ملی ایران شعبه ناصر خسرو
 • مبلغ 80،000 ریال به حساب شماره 0106374479003 سیبا بانك ملی شعبه علامه طباطبایی شمالی ( مخصوص ) هزینه صدور كارت هوشمند )

وزارت امورخارجه موظف است جهت ارسال مدارك دریافتی از سفارت و یا نمایندگی و متعاقبا دریافت كارت‌های صادرشده و ارسال آن به سفارت و یا نمایندگی مورد نظر جهت تحویل به متقاضی از طریق نماینده اقدام نماید.

برچسب: 

مطالب پربازدید

توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال