21/01/1398 - 15:25
حق بیمه‌ مشاغل آزاد، اختیاری و رانندگان درون شهری و برون شهری در سال 98
جهت مشاهده حق بیمه مشاغل آزاد، اختیاری 98 و حق بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری در سال 98 و همچنین تفهیم تفاوت بیمه اختیاری ومشاغل آزاد ادامه مطلب را مطالعه کنید.

1606683296_1_0.gif

مبلغ بیمه‌ مشاغل آزاد، اختیاری ورانندگان درون شهری وبرون شهری در سال 98

 حداقل دستمزدروزانه  505/627 ریال

 حق بیمه مشاغل آزاد درماه‌های 31 روز براساس سه نرخ:

  1. نرخ 18%    بدون درمان 2/821/399ریال
  2. نرخ 14%    بدون درمان 2/194/422ریال
  3. نرخ 12%    بدون درمان 1/880/933ریال

حق بیمه مشاغل آزاد درماه های 30 روزبراساس سه نرخ:

  1. نرخ 18%   بدون درمان 2/730/386 ریال
  2. نرخ 14%   بدون درمان  2/123/634ریال
  3. نرخ 12%   بدون درمان. 1/820/258 ریال

درصورت استفاده ازدرمان سرانه درمان بابت هرنفر440/000 ریال به حق بیمه های فوق اضافه میگردد.

حق بیمه اختیاری بشرح زیر:

ماه‌های 31 روز. 5078517 ریال 
ماه‌های 30 روز  4914694 ریال


تفاوت بیمه اختیاری ومشاغل آزاد در یک نگاه

بیمه اختیاری دارای تنها یک نرخ میباشد که نرخ حق بیمه 27 درصد میباشد و شامل از کارفتادگی (در صورتی که قبل از انعقاد قرارداد از کار افتاده نبوده باشد)، بازنشستگی و فوت (شامل پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) میباشد.


پیشنهاد سردبیر

مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرایم تـأخیر سال 98 چقدر است؟


نرخ حق بیمه جهت استفاده ازامتیازات مقرر برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد

بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه 12درصد بدین معنی تنها زمانی که بیمه شده بازنشسته گردد مستمری دریافت میکند و با مرگ وی  مستمری به بازماندگان تعلق نمیگیرد(توصیه نمیگردد)
بیمه بازنشستگی وفوت با نرخ حق بیمه 14درصد  که علاوه بربازنشستگی در صورتی  که بیمه شده قبل و بعد از بازنشستگی فوت نمایدبه بازماندگان واجد شرایط مستمری  پرداخت میگردد.
و نوع سوم که کامل ترین نرخ حق بیمه مشاغل آزاد میباشد، نرخ 18 درصد بوده که علاوه بر اینکه  تعهدات بلند مدت مشابه بیمه اختیاری میباشد دارای از کار افتادگی کلی حادثه ناشی از کار نیز میباشد.

 بیمه اختیاری سرانه درمان ندارد، ودرمان اجباری میباشد در صورتی که انتخاب درمان در هر سه نوع نرخ بیمه مشاغل اختیاری بوده ودر صورت انتخاب در مان به ازای هر دفترچه درمان مبلغی به نرخ های مذکور در هر ماه اضافه میگردد.
درمان بیمه مشاغل دارای فرانشیز بوده بدین معنی که در صورت مراجعه به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد بایستی مبلغی را بعنوان سهم بیمار پرداخت نمایند وهزینه های پروتز واروتز به آن تعلق نمیگیرد.
درحالی که دردرمان  بیمه اختیاری همانند سایر بیمه شدگان اجباری میباشد وهزینه های پروتز واروتز به آن تعلق میگیرد
در بیمه اختیاری شرط ورود از لحاظ حداکثرسن، برای زن و مرد یکسان میباشد(50سال) ودر صورت مازاد سن،نتقاضی به ازائ هرسال مازاد سن یک سال سابقه نیاز دارد.
در بیمه مشاغل آزاد شرط ورود از لحاظ  حداکثرسن، برای زنان 50 سال تمام و مردان 50 سال تمام میباشد ومازاد سنی به ازای هر سال، دو سال سابقه بیمه نیاز دارد.افرادی که دارای سابقه بوده ،اما دارای پروانه کسب میباشند نمیتوانند بیمه اختیاری گردند.

ایسوس

نظر شما چیست؟