18/01/1398 - 18:20
نحوه محاسبه حق بیمه کارفرما و کارگر در سال 1400
براساس قانون تأمین‌اجتماعی، حق‌بیمه 30درصد مزد یا حقوقی است که بخشی از دستمزد کارگر و بخشی توسط کارفرما تأمین می‌شود. برای آشنایی با نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارگر و کار فرما در سال 1400، شرایط استحقاق دریافت بیمه بیکاری و جدول نحوه تعیین میزان و مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ادامه مطلب را مطالعه کنید.

حق بیمه چیست

حق بیمه، مبلغی است که از تمام مزایا و دریافتی های نقدی که به عنوان حقوق و دستمزد به کارمندان داده می شود، کسر می گردد. به این مبلغ کسر شده، حق بیمه گفته می شود.

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده 28، حق‌بیمه 30درصد مزد یا حقوقی است که 7 درصد آن به عهده بیمه‌شده، 23 درصد به عهده کارفرما می‌باشد.

براین اساس، حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.

براساس این گزارش، وجوه مبنای کسر حق‌بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای‌عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه که توسط شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.

لازم به ذکر است میزان حق‌بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه‌شده با رعایت بند 5 ماده 2 و ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود، بدین صورت که درخصوص کارگاه‌هایی که فاقد دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأمین‌اجتماعی هستند، براساس مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق‌بیمه و درخصوص کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع طبق دستمزد مقطوع تعیین شده انجام می‌پذیرد و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده که کارگر در اختیار یا استخدام دارند، مکلفند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق صورت مزد و حقوق فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی تعیین شده به سازمان ارسال و پرداخت کنند.

گفتنی است براساس قانون بیمه‌بیکاری مصوب 69/6/26، 3 درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت ٤درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌آور علاوه بر حق‌بیمه و حسب مورد، بیمه‌بیکاری است.

چگونه حق بیمه سال 1400 را حساب کنیم و سهم کارگر و کارفرما چقدر است؟

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار،  مبلغ حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما به شرح زیرمی باشد:

 

میزان حداقل حقوق و مزایای قانون کار در سال 1400

 • حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی: 885.165 ریال
 • حق مسکن:   4.500.000 ریال
 • خوار و بار: 6.000.000 ریال

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال 1400 ( ماه 31 روزه)

 • جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های  31 روزه:  35.284.307 ریال
 • حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 2,655,808 ریال
 • حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 8,726,226 ریال
 • جمع کل حق بیمه : 11,382,034ریال

نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال 1400 ( ماه 30 روزه)

 • جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های  30 روزه: 34.461.103 ریال
 • حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 2,593,847 ریال
 • حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 8,522,639 ریال
 • جمع کل حق بیمه : 11,116,486ریال

جدول حق بیمه کارگری سال 1400

 • میزان حق بیمه: 30 درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)
 • سهم طرفین: کارفرما: 23 درصدکارگر: 7 درصد

موارد مشمول حق بیمه

بر این مبنا، همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، حق بیمه بر مبنای «حداقل حقوق»:

 • شش ماهه اول معادل 11.382.034 ریال است.
 •  شش ماهه دوم مبلغ 11.116.486 ریال است.

محاسبه حق بیمه

مبنای محاسبه حق بیمه فرمول زیر است:

((تعداد روزهای کارکرد x پایه حقوق روزانه) + حق مسکن + بن کارگری) x سی درصد

حق بیمه سهم کارفرما

 • از مجموع 30 درصد حق بیمه، 23 درصد سهم کارفرما تعیین شده است. بر این مبنا، حق بیمه سهم کارفرما در شش ماهه اول 8.726.226 ریال و در شش ماهه دوم 8.522.639 ریال است.

حق بیمه سهم کارگر

 • مبلغ 7 درصد باقیمانده سهم بیمه، از حقوق کارگر کسر و با حق بیمه سهم کارفرما، در مجموع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود. بر مبنای حداقل حقوق، حق بیمه سهم کارگر در شش ماهه اول 2.655.808 و در شش ماهه دوم 2.593.847 ریال است.

جرائم دیرکرد ارائه لیست بیمه 

ضروری است لیست بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تنظیم و پرداخت شود. در صورتی ارائه لیست بعد از این موعد صورت گیرد، مشمول 10 درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

 • به عنوان مثال، کارکرد فروردین ماه 1400(1400/01/01 لغایت 1400/01/31) از روز 1 اردیبهشت لغایت 31اردیبهشت 1400 قابل ثبت است. در صورتی که ثبت این لیست، پس از این تاریخ صورت پذیرد، مشمول جریمه خواهد شد.

جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه

در صورتی که لیست بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول 2 درصد جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد.

چه پرداختی هایی شامل کسر بیمه می شود:

 • حقوق
 • دستمزد
 • مزد
 • مزیت های مستمر شغلی
 • کار اضافه
 • حق الزحمه
 • نوبت کاری
 • فوق العاده مربوط به حرفه های سخت و زیان آور
 • حق حضور در جلسه
 • نسبت کاری
 • مزد مربوط به ایام تعطیلی
 • کمک هزینه های خانه
 • پاداش مستمر
 • ایاب و ذهاب کارمندان که به شیوه ماهیانه جهت رفت و آمد به خانه و محل کار پرداخت می شود.
 • وجوه دریافتی اشخاصی که به صورت کارمزد مشغول به کار هستند.
 • دریافتی افراد کارآموز

مزایایی که شامل کسر حق بیمه نمی شوند:

 • عیدی
 • حق شیر
 • هزینه های مربوط به سفر و فوق العاده ماموریت
 • بازخرید روزهای مرخصی
 • هزینه مربوط به عائله مندی
 • پاداش مربوط به نهضت سوادآموزی
 • حق التضمین
 • مابه التفاوت مربوط به کمک هزینه خواروبار و مسکن در هنگام بیماری
 • مزایای آخر کار و خسارت اخراج
 • پاداش مربوط به افزایش تولیدات

** مبلغی که برای حق بیمه کسر می شود، نباید از کمترین حقوق تصویب شده شورای عالی کار در هر سال، کمتر باشد و علاوه بر آن نباید از بیشترین حقوق تصویبی شورای کار بیشتر باشد.

مزایای داشتن بیمه تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه

 • در زمان بیکاری می توانند تا مدت زمان مشخصی حقوق بیکاری دریافت کنند.
 • در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی دارای مبلغ دریافتی می شودند.
 • می توانند از کمک هزینه ازدواج استفاده کنند.
 • کمک هزینه هایی برای خرید عینک، سمعک، ویلچر و … را پرداخت می کند.
 • کمک هزینه های بارداری دارد.
 • بیمه درمانی، بیمه حوادث و در نهایت می توانند در روزهای بستری در بیمارستان غرامت حقوق دریافت می کنند.

حق بیمه‌های مشاغل آزاد، اختیاری و رانندگان درون شهری و برون شهری در سال 1400

 حق بیمه مشاغل آزاد درماه‌های 31 روز براساس سه نرخ:

 • نرخ 18%    بدون درمان 474 هزار تومان
 • نرخ 14%    بدون درمان 368 هزار تومان
 • نرخ 12%    بدون درمان 317 هزار تومان

حق بیمه مشاغل آزاد درماه های 30 روز براساس سه نرخ:

 • نرخ 18%   بدون درمان 459 هزار تومان
 • نرخ 14%   بدون درمان 356 هزار تومان
 • نرخ 12%   بدون درمان 306 هزار تومان

 

ایسوس

نظر شما چیست؟