محاسبه حق بیمه کارفرما و کارگر

نحوه محاسبه حق بیمه کارفرما و کارگر در سال 1400
اخبار ایران
18 فروردين 1398
براساس قانون تأمین‌اجتماعی، حق‌بیمه 30درصد مزد یا حقوقی است که بخشی از دستمزد کارگر و بخشی توسط کارفرما تأمین می‌شود. برای آشنایی با نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارگر و کار فرما در سال 1400، شرایط...