مالیات دستمزد در سال 1401چقدر است؟
19/01/1398 - 19:00
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و حقوق سال 1400
برای آموزش نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و حقوق سال 1400، مبلغ و نرخ مالیات حقوق کارگران 1400، محاسبه مالیات پلکانی حقوق سال 1400 و آشنایی با اقلام مشمول حقوق و درآمد سال 1400 و سقف و میزان حقوق مشمول معافیت مالیاتی سال 1400 ادامه مطلب را مطالعه کنید.

بروز رسانی در 27 بهمن 1400

جدول میزان افزایش خالص و ناخالص حقوق کاکنان دولت در سال 1401

 • میزان واقعی افزایش حقوق پس از کسر مالیات بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:

https://www.shabakeh-mag.com/sites/default/files/images/body/photo_2022-02-14_22-56-02.jpg


 

بروز رسانی در 25 بهمن 1400

جدول عیدی کارکنان و بازنشستگان  در سال 1400


بروزرسانی در 10 بهمن

مالیات دستمزد در سال 141 چقدر است؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت:

 • براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دستمزدهای تا 5 میلیون و 600 هزار تومان از مالیات معاف شدند.
 • مالیات حقوق‌های بین 5 میلیون و 600 تا 15 میلیون تومان، 10 درصد
 • از 15 تا 25 میلیون تومان، 15 درصد
 •  از 25 تا 35 میلیون تومان، 20 درصد
 •  حقوق‌های بیشتر از 35 میلیون تومان نیز مشمول 30 درصد مالیات است.
 • این مالیات‌ها شامل مابه‌التفاوت هر پلکان می‌شود.


طبق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد حقوقی که مشمول این نوع مالیات می‌شود عبارت است از:
«درآمدی كه شخص حقيقی در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقی يا حقوقی) در قبال تسليم نيروی كار – خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.»
کسر مبلغ مالیات از درآمد یا حقوق دریافتی ماهیانه دارای شرایط و محاسبه مشخصی می‌باشد که در ادامه به صورت کامل به آن پرداخته شده.

مبلغ و نرخ مالیات حقوق کارگران 1400

برای کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در بند الف از تبصره 6 قانون بودجه 1400 کل کشور الگوی کسر مالیات به صورت زیر تعریف شده است.

جدول پلکانی مالیات حقوق و درآمد کارگران 1400

مالیات پلکانی حقوق سال 1400

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای اعلام کرد: سقف معافیت مالیاتی در سال 1400 سالانه 48 میلیون تومان و ماهانه 4 میلیون تومان می باشد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ‌ای که محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به ادارات کل  امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آمده است: با توجه به مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می دارد:

1. سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

2. نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (1) و (2)  ماده 87  (باتوجه به اینکه ماده 87 فاقد تبصره های 1 و 2 می باشد به نظر می رسد که مراد قانونگذار ماده 86 بوده است) قانون مالیات‏های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح ذیل است:

 •  نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (960.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ ده درصد ( 10%).
 •  نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ پانزده درصد ( 15%).
 •  نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون (2.160.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛  بیست درصد ( 20%).
 •  نسبت به مازاد دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون (2.160.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ بیست و پنج درصد ( 25%).
 •  نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.۰۰۰.۰۰۰)  ریال؛ سی درصد ( 30%).
 • نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ سی و پنج درصد ( 35%).

3. حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰درصد) خواهد بود.

4. براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (۱۰درصد) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه 200/۹۸/518مورخ 1398/11/21) مشمول نرخ ده درصد (۱۰درصد) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیأت علمی مبلغ (1.440.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (20%)، بیست و پنج درصد ( 25%) و ... ) مشمول مالیات خواهد بود.

5. با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ یاد شده، تمامی احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396/4/27 (اعم از نرخ و...) مطابق مقررات، در سال 1400 کماکان لازم الاجراء است.

6. باتوجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرر در جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1400 کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد حقوق قضات در سال یادشده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالیات های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال 1400 تا 7 برابر آن (معادل  (3.360.۰۰۰.۰۰۰ ریال) مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( 10%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد( 20%) خواهد بود.

مثالی برای شفاف‌تر شدن محاسبه مالیات پلکانی حقوق سال 1400

مبلغ و نرخ مالیات حقوق کارگران 1400

برای کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در بند الف از تبصره 6 قانون بودجه 1400 کل کشور الگوی کسر مالیات به صورت زیر تعریف شده است.

نحوه محاسبه پلکانی مالیات حقوق و درآمد کارگران 1400

مبالغ در پله دوم جدول مالیات حقوق

 • مبالغ مابین 40.000.000 تا 80.000.000 ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغی که بیش از  40.000.000 ریال در ماه می باشد مبلغ حقوق و مزایا را از  40.000.000 ریال کم کرده و حاصل را در 10 درصد ضرب می نماییم .

مالیات = 10% * ( 40.000.000 – مبلغ حقوق و مزایا )

** به طور مثال برای حقوق 50.000.000 ریال مالیات بدین شکل محاسبه می گردد.

1.000.000= 10%* ( 50.000.000-40.000.000 )

 

مبالغ در پله سوم جدول مالیات حقوق

 • مبالغ مابین 80.000.000 تا 120.000.000 ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله دوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 80.000.000 ریال نموده و حاصل را در 15 درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه اول را نیز محاسبه نماییم پس در نتیجه 80.000.000 ریال را منهای 40.000.000 ریال نموده و حاصل را در 10 درصد ضرب و در انتها جمع دو مورد را محاسبه کرده که برابر است با مالیات بر حقوق

مالیات = 10% * (40.000.000 – 80.000.000 ) + 15%( 80.000.000 – حقوق و مزایا)

** به طور مثال اگر ملغ حقوق 90.000.000 ریال باشد مبلغ مالیات بدین شکل محاسبه می گردد :

5.500.000=%10*( 40.000.000 - 80.000.000 )+ 15%*(80.000.000 – 90.000.000 )

 

مبالغ در پله چهارم جدول مالیات حقوق

 • مبالغ مابین 120.000.000 تا 180.000.000 ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله سوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 120.000.000 ریال نموده و حاصل را در 20 درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از سه طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای 120.000.000 ریال

همانطور که توضیح داده شد برای محاسبه مالیات طبقه اول 80.000.000 را منهای 40.000.000 کرده و حاصل را در 10 درصد ضرب می نماییم و برای محاسبه مالیات طبقه دوم 120.000.000 را منهای 80.000.000 کرده و حاصل را در 15 درصد ضرب می نماییم .

 

مبالغ در پله پنجم جدول مالیات حقوق

 • مبالغ مابین 180.000.000 تا 240.000.000 ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله چهارم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 180.000.000 ریال نموده و حاصل را در 25 درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های سوم و دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از چهار طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای 180.000.000 ریال

 

مبالغ در پله ششم جدول مالیات حقوق

 • مبالغ مابین 240.000.000 تا 320.000.000 ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله پنجم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 240.000.000 ریال نموده و حاصل را در 30 درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های چهارم و سوم و دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از چهار طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای 240.000.000 ریال

 

مبالغ در پله هفتم جدول مالیات حقوق

 • مبالغ بیش از 320.000.000 ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله پنجم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 320.000.000 ریال نموده و حاصل را در 35 درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های پنجم و چهارم و سوم و دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از چهار طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای 320.000.000 ریال

 

 اقلام حقوق و درآمد سال 1400 که مشمول مالیات می‌شوند

اقلامی از حقوق که مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شوند نیز در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم به ترتیب زیر هستند:
درآمد نقدی مزد یا مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع کسور معافیت‌ها مقرر در این قانون.
درآمد غیر نقدی مسکن، اتومبیل و سایر مزایا.

معافیت مالیاتی در سال 1400

درآمدهایی از حقوق کارگران در سال 1400 که معاف از مالیات است

طبق ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم موارد زیر از مالیات حقوق کارگران معاف هستند :
– سنوات پایان خدمت
– خسارت اخراج و بازخرید خدمت
– حق سنوات
– حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
– هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل
– مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن
– مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.
– عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه
– منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری
– مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می‌شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.
– مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام

سقف و میزان حقوق مشمول معافیت مالیاتی سال 1400

با توجه به تغییرات سالانه حقوق و درآمد کارگران و کارمندان در خود قانون مالیات‌های مستقیم این مبلغ به صورت ریالی مشخص نشده است. طبق ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق در قانون بودجه سنواتی هر سال با لایحه دولت درمجلس شورای اسلامی تصویب می شود. مالیات حقوق 1400 کارگران و کارمندان نیز در بند 1 تبصره 6 قانون بودجه 1400 کل کشور مصوب 1397/12/21مجلس شورای اسلامی مشخص و تصویب شده است.
در این قانون مالیات حقوق 1400 کارگران و کارمندان سالیانه مبلغ 330,000,000 ریال (سی صد و سی میلیون ریال) تعیین شده است.
مفهوم سقف مالیاتی حقوق 1400 این است که اگر درآمد حقوق سالیانه یک فرد از مبلغ 330 میلیون ریال بیشتر باشد باید برای درآمد حقوق مازاد بر آن طبق الگویی که برای مالیات بر درآمد حقوق اعلام می‌شود مبلغ مالیات از حقوق کارگر یا کارمند کسر شده و به عنوان مالیات پرداخت شود.
چون حقوق کارگران و کارمندان ماهیانه پرداخت می شود بنابراین معافیت مالیاتی ماهیانه حقوق نیز از تقسیم مبلغ فوق بر 12 محاسبه و معیار پرداخت مالیات درآمد حقوق کارگران و کارمندان در نظر گرفته می‌شود.


برای آشنایی بیشتر با قوانین مالیاتی کشور می‌توانید فایل «قـانـون مالیات‌های مستقیم» که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تنظیم شده است را دانلود و مطالعه کنید.

حقوق کارگران در سال 1401

فایل پیوست: 

ایسوس

نظر شما چیست؟