شرایط پیش فروش عمومی طرح فیروزه‌ای ایران‌خودرو -تیرماه 97
شرایط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه‌ای) ایران خودرو تیرماه 97 اعلام شد. برای مشاهده شرایط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه‌ای) ایران خودرو جدول زیر را بخوانید.

شرایط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه‌ای) ایران خودرو ویژه تیرماه 97 طبق جدول زیر می‌باشد:

شرایط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه‌ای) ایران خودرو ویژه تیرماه 97

شرایط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه‌ای)-تیرماه 97

نکات مهم:

1. تمامی مبالغ در جدول پیش فروش عمومی (طرح فیروزه‌ای) بر حسب ریال می‌باشد.

2. در بخشنامه پیش فروش عمومی (طرح فیروزه‌ای)، امکان صلح تا یه مرتبه می‌باشد.

برچسب: