نحوه محاسبه عیدی

 عیدی و پاداش کارگران در سال 99 چقدر است؟
اخبار ایران
16/09/1399 - 18:15
پرداخت مبلغ مشخصی از مزایای نقدی در پایان هر سال مالی که به اسفند ماه ختم می شود را تحت عنوان " عیدی پایان سال " نامگذاری کرده اند که علاوه بر کارمندان دولتی ، کلیه کارگرانی که مشمول قانون...
نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 99
اخبار ایران
19/01/1398 - 15:10
در این مطلب نحوه محاسبه عیدی سال 99 در صورت اشتغال یک سال کامل و نحوه محاسبه عیدی سال 99 در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه آموزش داده می‌شود. با ما همراه باشید.
نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 98
اخبار ایران
24/09/1397 - 15:15
در این مطلب نحوه محاسبه عیدی سال 98 و سال 99 در صورت اشتغال یک سال کامل و نحوه محاسبه عیدی سال 98 و 99 در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه آموزش داده می‌شود. با ما همراه باشید.