05/02/1400 - 14:25
معافیت مالیات بر حقوق در سال 1400 چقدر است؟
سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت مالیات حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد. در ادامه مطلب به جزییات معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 اشاره شده است.

معافیت مالیات بر حقوق در سال 1400 

سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت مالیات حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

سقف معافیت مالیات بر حقوق در سال 1400 چقدر است؟

  • با توجه به مقررات جز 4 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1400 مبلغ 48 میلیون تومان تعیین می‌شود.

مطلب پیشنهادی

مبلغ بیمه بیکاری در سال 1400 چقدر است؟
شرایط بیمه بیکاری تامین اجتماعی

نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال 1400

نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای قضات و مشمولان تبصره‌های 1 و 2 ماده 87 با توجه به اینکه ماده 87 فاقد تبصره‌های 1 و 2 است به نظر می‌رسد که با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده 51 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 16 اسفند 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل می‌باشد:

نرخ مالیات بر درآمد نسبت به مازاد 48 میلیون تا 96 میلیون تومان، 10 درصد

نرخ مالیات بر درآمد نسبت به مازاد 96 میلیون تا 144 میلیون تومان، 15 درصد

نرخ مالیات بر درآمد نسبت به مازاد 144 میلیون تا 216 میلیون تومان، 20 درصد

نرخ مالیات بر درآمد نسبت به مازاد 216 تا 288 میلیون تومان، 25 درصد

نرخ مالیات بر درآمد نسبت به مازاد 288 میلیون تا 384 میلیون تومان، 30 درصد

 نرخ مالیات بر درآمد نسبت به مازاد 384 میلیون تومان، 35 درصد

نرخ مالیات بر درآمد اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه‌ها در سال 1400

  • حقوق اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 16 اسفند 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ 10 درصد خواهد بود.
  • بر اساس ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیئت علمی موضوع این قانون حداکثر 10 درصد به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

** نکته: با توجه به اینکه در جز 4 بند الف تبصره 12 مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیئت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیئت علمی مشمول نرخ 10 درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

نرخ مالیات بر درآمد قضات در سال 1400

احکام تبصره‌های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جز 4 بند الف تبصره 12 یادشده تمامی احکام تبصره‌های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27 تیر ماه 1396 (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال 1400 کماکان لازم الاجراست و درآمد حقوق قضات از نرخ‌های مقرر در جز 4 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کشور مستثنی گردیده است و درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال 1400 تا 7 برابر آن (معادل 336 میلیون تومان، مشمول مالیات به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ 20 درصد خواهد بود.

ایسوس

نظر شما چیست؟