22 مهر 1396
معرفی بسته های اینترنت رایتل در طرح پاییزی
در جشنواره پاییزی رایتل سرویس های متنوعی از اینترنت روزانه، ماهانه، سه ماهه و شش ماهه متناسب با نیاز کاربر ارائه شده است.

shabake-mag.jpg

از آنجایی که پرمصرفترین  سرویس زمانی در کشور سرویس اینترنت ماهانه است بهترین سرویس ارایه شده رایتل در طرح پاییزه برای پرمصرفها، کممصرفها و شب زنده داران! به شرح زیر است:

اینترنت روزانه یک ماهه برای پرمصرف ها:

اگر مصرف روزانه اینترنت بالایی دارید سرویس 7 گیگابایت رایتل برای مشترکین اعتباری برابر 21000 تومان و 10گیگابایت دائمی برابر با 22000 تومان است. و سرویس شبانه 20 گیگابایت هم با قیمت 18000 تومان برای شب زنده داران مناسب است.

اینترنت روزانه یک ماهه برای کم مصرف ها:

برای کم مصرف ها هم سرویس 1گیگابایت با قیمت 6000 تومان ارائه شده است که در مقایسه حجم و قیمت نسبت به سرویس های دیگر مقرون به صرفه تر است.

شما می‌توانید مطابق نیاز خود، هر یک از بسته‌های مندرج در جدول زیر را خریداری و به میزان قابل توجهی در هزینه مصرفی اینترنت، صرفه جویی نمایید. در صورت خرید بسته‌های بلند مدت،هدیه تماس صوتی درون شبکه (1000 یا 2000 دقیقه) در نظر گرفته شده است.

برای اطلاع بیشتر به سایت رایتل رجوع کنید.

نام بسته

حجم ترافیک
عادی (GB)

حجم ترافیک شبانه  (GB)
2 تا 8 بامداد

کد دستوری

نوع سیم کارت

قیمت**(ریال)

اینترنت ۱ روزه 
(۰/۳ گیگابایت) - ویژه ساعات افت مصرف

-

۰/۳ GB

*142*1*1*1*9#

دایمی و اعتباری

۵,۰۰۰

اینترنت ۱ روزه 
(۰/۰۴ گیگابایت)

۰/۰۴ GB

-

*142*1*1*1*1#

دایمی و اعتباری

۸,۰۰۰

اینترنت ۱ روزه 
(۰/۱ گیگابایت)

۰/۱ GB

-

*142*1*1*1*2#

دایمی و اعتباری

۱۰,۰۰۰

اینترنت ۱ روزه 
(۰/۱ + ۰/۱ گیگابایت)

۰/۱ GB

۰/۱ GB

*142*1*1*1*3#

دایمی و اعتباری

۱۲,۰۰۰

اینترنت ۱ روزه 
(۰/۲ گیگابایت)

۰/۲ GB

-

*142*1*1*1*4#

دایمی و اعتباری

۲۰,۰۰۰

اینترنت ۷ روزه 
(۰/۱ گیگابایت)

۰/۱ GB

-

*142*1*1*1*13#

دایمی و اعتباری

۲۰,۰۰۰

اینترنت ۱ روزه 
(۰/۲ + ۰/۳ گیگابایت)

۰/۲ GB

۰/۳ GB

*142*1*1*1*5#

دایمی و اعتباری

۲۵,۰۰۰

اینترنت ۱ روزه 
(۰/۳+ ۰/۷ گیگابایت)

۰/۳ GB

۰/۷ GB

*142*1*1*1*6#

دایمی و اعتباری

۳۰,۰۰۰

اینترنت ۷ روزه 
(۰/۲ گیگابایت)

۰/۲ GB

-

*142*1*1*1*15#

دایمی و اعتباری

۳۰,۰۰۰

اینترنت ۷ روزه 
(۰/۱۵ + ۰/۱۵ گیگابایت)

۰/۱۵ GB

۰/۱۵ GB

*142*1*1*1*14#

دایمی و اعتباری

۳۲,۰۰۰

اینترنت ۳ روزه 
(۰/۵ گیگابایت)

۰/۵ GB

-

-

دایمی و اعتباری

۴۰,۰۰۰

اینترنت ۳ روزه 
(۰/۳ + ۰/۶ گیگابایت)

۰/۳ GB

۰/۶ GB

*142*1*1*1*10#

دایمی و اعتباری

۴۰,۰۰۰

اینترنت ۱ روزه 
(۱/۲ گیگابایت)

۱/۲ GB

-

*142*1*1*1*7#

دایمی و اعتباری

۴۱,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۱ گیگابایت) - ویژه سیم کارت دایمی

۱ GB

-

-

دایمی

۴۵,۰۰۰

اینترنت ۳ روزه 
(۰/۴ + ۰/۸ گیگابایت)

۰/۴ GB

۰/۸ GB

*142*1*1*1*11#

دایمی و اعتباری

۵۰,۰۰۰

اینترنت ۷ روزه 
(۰/۶ + ۱ گیگابایت)

۰/۶ GB

۱ GB

*142*1*1*1*16#

دایمی و اعتباری

۵۵,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۰/۳ گیگابایت)

۰/۳ GB

-

*142*1*1*3*23#

دایمی و اعتباری

۵۵,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۰/۲ + ۰/۲ گیگابایت)

۰/۲ GB

۰/۲ GB

-

دایمی و اعتباری

۵۵,۰۰۰

اینترنت ۳ روزه 
(۱/۵ گیگابایت)

۱/۵ GB

-

-

دایمی و اعتباری

۵۵,۰۰۰

اینترنت ۱۰ روزه 
(۰/۳۵ گیگابایت)

۰/۳۵ GB

-

*142*1*1*1*21#

دایمی و اعتباری

۶۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۱ گیگابایت) - ویژه سیم کارت اعتباری

۱ GB

-

-

اعتباری

۶۰,۰۰۰

اینترنت ۷ روزه 
(۰/۷ گیگابایت)

۰/۷ GB

-

*142*1*1*1*17#

دایمی و اعتباری

۶۵,۰۰۰

اینترنت ۱ روزه 
(۳ گیگابایت)

۳ GB

-

*142*1*1*1*8#

دایمی و اعتباری

۸۰,۰۰۰

اینترنت ۷ روزه 
(۱/۲ + ۵ گیگابایت)

۱/۲ GB

۵ GB

*142*1*1*1*18#

دایمی و اعتباری

۹۰,۰۰۰

اینترنت ۱۵ روزه 
(۳ گیگابایت) - ویژه سیم کارت دایمی

۳ GB

-

*142*1*1*1*22#

دایمی

۱۰۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۱ + ۱ گیگابایت)

۱ GB

۱ GB

*142*1*1*3*24#

دایمی و اعتباری

۱۰۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۱۰ گیگابایت)- ویژه ساعات افت مصرف

-

۱۰ GB

*142*1*1*3*29#

دایمی و اعتباری

۱۰۰,۰۰۰

اینترنت ۳ روزه 
(۳ گیگابایت)

۳ GB

-

*142*1*1*1*12#

دایمی و اعتباری

۱۰۰,۰۰۰

اینترنت ۷ روزه 
(۲/۵ + ۵ گیگابایت)

۲/۵ GB

۵ GB

*142*1*1*1*19#

دایمی و اعتباری

۱۱۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۱/۵ گیگابایت +۵۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه)

۱/۵ GB

-

*142*1*1*3*25#

دایمی و اعتباری

۱۲۵,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۳ گیگابایت)

۳ GB

-

*142*1*1*3*26#

دایمی و اعتباری

۱۳۰,۰۰۰

اینترنت ۷ روزه 
(۳/۵ + ۳/۵ گیگابایت)

۳/۵ GB

۳/۵ GB

-

دایمی و اعتباری

۱۴۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۳ + ۳ گیگابایت)

۳ GB

۳ GB

*142*1*1*3*27#

دایمی و اعتباری

۱۵۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۴/۵ + ۱/۵ گیگابایت) - ویژه سیم کارت اعتباری

۴/۵ GB

۱/۵ GB

-

اعتباری

۱۷۰,۰۰۰

اینترنت ۷ روزه 
(۳ + ۱۰ گیگابایت)

۳ GB

۱۰ GB

*142*1*1*1*20#

دایمی و اعتباری

۱۷۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۵ + ۵ گیگابایت) - ویژه سیم کارت دایمی

۵ GB

۵ GB

-

دایمی

۱۷۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۲۰ گیگابایت) - ویژه ساعات افت مصرف

-

۲۰ GB

*142*1*1*3*30#

دایمی و اعتباری

۱۸۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۷ گیگابایت) - ویژه سیم کارت دایمی

۷ GB

-

-

دایمی

۱۹۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۷ گیگابایت) - ویژه سیم کارت اعتباری

۷ GB

-

-

اعتباری

۲۱۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۱۰ گیگابایت) - ویژه سیم کارت دایمی

۱۰ GB

-

-

دایمی

۲۲۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۷ +۱۴ گیگابایت)

۷ GB

۱۴ GB

*142*1*1*3*28#

دایمی و اعتباری

۲۴۰,۰۰۰

اینترنت ۹۰ روزه 
(۴ + ۴ گیگابایت)

۴ GB

۴ GB

*142*1*1*3*32#

دایمی و اعتباری

۲۴۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۴۰ گیگابایت) - ویژه ساعات افت مصرف

-

۴۰ GB

*142*1*1*3*31#

دایمی و اعتباری

۲۵۰,۰۰۰

اینترنت ۱۸۰ روزه 
(۹ + ۹ گیگابایت + ۱۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه)

۹ GB

۹ GB

*142*1*1*3*34#

دایمی و اعتباری

۴۵۰,۰۰۰

اینترنت ۹۰ روزه 
(۱۵ + ۵ گیگابایت)

۱۵ GB

۵ GB

*142*1*1*3*33#

دایمی و اعتباری

۴۸۵,۰۰۰

اینترنت ۱۸۰ روزه 
(۱۲ گیگابایت + ۱۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه)

۱۲ GB

-

*142*1*1*3*35#

دایمی و اعتباری

۵۰۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۲۴ گیگابایت)

۲۴ GB

-

-

دایمی و اعتباری

۵۵۰,۰۰۰

اینترنت ۳۶۰ روزه 
(۲۰ گیگابایت + ۲۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه)

۲۰ GB

-

-

دایمی و اعتباری

۷۰۰,۰۰۰

اینترنت ۱۸۰ روزه 
 (۲۱ + ۲۱ گیگابایت + ۱۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه)

۲۱ GB

۲۱ GB

*142*1*1*3*36#

دایمی و اعتباری

۸۹۰,۰۰۰

اینترنت ۳۰ روزه 
(۵۰ گیگابایت) - ویژه سیم کارت دایمی

۵۰ GB

-

-

دایمی

۹۹۰,۰۰۰

اینترنت ۱۸۰ روزه 
(۳۵ گیگابایت + ۱۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه)

۳۵ GB

-

-

دایمی و اعتباری

۱,۱۰۰,۰۰۰

اینترنت ۳۶۰ روزه 
(۳۶ گیگابایت +۲۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه)

۳۶ GB

-

*142*1*1*3*37#

دایمی و اعتباری

۱,۱۰۰,۰۰۰

اینترنت ۳۶۰ روزه 
(۴۲گیگابایت +۲۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه)

۴۲ GB

-

-

دایمی و اعتباری

 

ماهنامه شبکه را از کجا تهیه کنیم؟
ماهنامه شبکه را می‌توانید از کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور و نیز از دکه‌های روزنامه‌فروشی تهیه نمائید.

ثبت اشتراک نسخه کاغذی ماهنامه شبکه     
ثبت اشتراک نسخه آنلاین

 

کتاب الکترونیک +Network راهنمای شبکه‌ها

  • برای دانلود تنها کتاب کامل ترجمه فارسی +Network  اینجا  کلیک کنید.

کتاب الکترونیک دوره مقدماتی آموزش پایتون

  • اگر قصد یادگیری برنامه‌نویسی را دارید ولی هیچ پیش‌زمینه‌ای ندارید اینجا کلیک کنید.

ایسوس

نظر شما چیست؟

دیدگاه‌ها

تصویر حمید فتاحی
حمید فتاحی

رایتل از همه شرکت ها با کیفیت تره . از همه هم ارزونتره . دقیقه ای 29 تومان .

دیتاش هم بالاترین سرعت رو داره .