VeloCloud

SD-WAN چیست و چرا ممکن است به آن نیاز پیدا کنید؟
علی اشترخانی
فناوری شبکه
09/12/1396 - 11:35
SD-WAN (سرنام Software-Defined Wide Area Networking) رویکردی تحولی است که برای ساده‌سازی شبکه‌های شعب مختلف سازمان‌ها استفاده می‌شود و قادر است راندمان و خروجی بهینه‌ای را در حوزه‌ اپلیکیشن فراهم ‌...