مدار مجازی (Virtual circuit)

اشتراک در مدار مجازی (Virtual circuit)