شبکه های خانگی در نمايشگاه IFA 2018

محصولات جدید شبکه‌های خانگی در نمايشگاه IFA 2018
14 شهريور 1397
در نمايشگاه IFA امسال محصولات زیادی در زمینه شبکه‌های خانگی از روترهای مخصوص بازی با زمان تاخیر کم تا گسترش دهندههای بیسیم مبتنی بر مش به همراه امکانات دستیار هوشمند به نمایش گذاشته شد. اما آیا در حال حاضر خرید چنین تجهيزاتی ضرورتی دارد؟
اشتراک در شبکه های خانگی در نمايشگاه IFA 2018