سازمان فناوری اطلاعات ايران فراخوان داد:
به متقاضیان حوزه افتا پروانه فعالیت اعطا می‌شود
به‌منظور توسعه كمی و ارتقای كيفی ظرفيت‌های فعال درزمينه‌ ارائه خدمات افتا، سازمان فناوری اطلاعات ايران با همكاری مركز مديريت راهبردی افتا در نظر دارد از توانمندی شركت‌های دارای تجربه در اين زمينه استفاده کند. متقاضیان در صورت داشتن شرايط مندرج در «آئين‌­نامه ساماندهی خدمات افتا»، برای دريافت پروانه فعاليت اقدام کنند.

1606683296_1_0.gif

براساس این خبر، فعالان حوزه‌هایی چون گرايش طرح‌ريزی معماری و زيرساخت امنيت، گرايش مميزی انطباق استانداردهای امنيت اطلاعات و ارتباطات و گرايش آزمون و ارزيابی امنيتی  از جمله حوزه‌هایی هستند که برای دریافت پروانه فعالیت در حوزه نما دراولویت هستند. متقاضيان دريافت پروانه در گرايش طرح‌ريزی معماری و زيرساخت امنيت حداكثر دو ماه پس از تاريخ اعلان فراخوان، میتوانند نسبت به ارائه درخواست پروانه اقدام کنند.

متقاضيان می‌توانند برای كسب اطلاعات بيشتر از شرايط دريافت پروانه فعاليت خدمات افتا، به سايت نما به نشانی nama.ito.gov.ir مراجعه و در صورت داشتن شرايط مندرج در «آئین‌نامه ساماندهی خدمات افتا»، برای دريافت پروانه فعاليت اقدام کنند.

 

ایسوس

نظر شما چیست؟