چگونه شماره حساب‌ را به شماره شبا تبدیل کنیم؟ چگونه شماره شبا را از 37 بانک ایرانی دریافت کنیم؟
تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا
20 بهمن 1397
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای با 24 رقم و دو کاراکتر IR​ است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند. برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک‌های مختلف ادامه مطلب را بخوانید.

شماره شبا شماره‌ای است که به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین‌المللی بانک‌های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با استاندارد 13616-ISO، تعریف و تبیین شده است و در تمام سامانه‌های پرداخت بین بانکی منحصرا از این نوع شماره حساب استفاده می‌شود. هر شماره حساب بانکی، قابل تبدیل به یک شماره حساب "شبا" است .

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک مرکزی

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک مرکزی

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک مرکزی روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک تجارت 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک تجارت

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک تجارت روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک سپه 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک سپه

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک سپه روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک صادرات ایران

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک صادرات ایران

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک صادرات ایران روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب  و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ملی ایران 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ملی ایران

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک ملی ایران روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ملت 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ملت

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک ملت روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک مسکن 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک مسکن

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک مسکن روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک گردشگری 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک گردشگری

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک گردشگری روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک کشاورزی 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک کشاورزی

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک کشاورزی روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک پاسارگاد 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک پاسارگاد

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک پاسارگاد روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک پارسیان

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک پارسیان

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک پارسیان روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک سینا 

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک سینا

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک سینا روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ایران زمین 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک ایران زمین

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک ایران زمین روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک انصار 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک انصار

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک انصار روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک اقتصاد نوین

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک اقتصاد نوین

برای تبدیل شماره حساب خود و دریافت شماره شبا در بانک اقتصاد نوین روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک آینده 

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک آینده

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک آینده روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک دی 

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک دی

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک دی روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب ودریافت شماره شبا بانک خاورمیانه

تبدیل شماره حساب ودریافت شماره شبا بانک خاورمیانه

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک خاورمیانه روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک حکمت ایرانیان

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک حکمت ایرانیان

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک حکمت ایرانیان روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک  توسعه صادرات ایران

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک توسعه صادرات ایران

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک توسعه صادرات ایران روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک توسعه تعاون

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک توسعه تعاون

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک توسعه تعاون روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت  شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک شهر 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک شهر

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک شهر روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک سرمایه 

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک سرمایه

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک سرمایه روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک سامان 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک سامان

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک سامان روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک رفاه کارگران

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک رفاه کارگران

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک رفاه کارگران روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک کارآفرین 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک کارآفرین

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک کارآفرین روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک قوامین 

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک قوامین

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک قوامین روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک قرض الحسنه مهر ایران

تبدیل شماره حساب و دریافت شبا بانک قرض الحسنه مهر ایران

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک قرض الحسنه مهر ایران روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک قرض الحسنه رسالت

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک قرض الحسنه رسالت

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک قرض الحسنه رسالت روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک صنعت و معدن

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا بانک صنعت و معدن

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در بانک صنعت و معدن روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری نور

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری نور

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در موسسه اعتباری نور روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری ملل

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری ملل

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در موسسه اعتباری ملل روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری کوثر

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری کوثر

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا درموسسه اعتباری کوثر روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری توسعه

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا موسسه اعتباری توسعه

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در موسسه اعتباری توسعه روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 


تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا پست بانک ایران

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا پست بانک ایران

برای تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا در پست بانک ایران  روی لینک زیر کلیک کنید

تبدیل شماره حساب و دریافت شماره شبا 

 

برچسب: 

مطالب پربازدید

توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال