process mining

فرآیندکاوی (Process mining) چیست و با چه چالش هایی همراه است؟
عصرشبکه
23 خرداد 1400
تاکنون چهار عصر تاریخی اصلی تعریف شده در مسیر کاری ما وجود داره. عصر شکار که میلیون ها سال به طول انجامید. بعد از اون عصر کشاورزی که چندین هزار سال طول کشید. عصر صنعتی چند قرن به درازا کشید. و اکنون...