BrainGate 2

افزایش سرعت تایپ بیماران فلج با کاشتنی مغزی
شاهراه اطلاعات
09/07/1394 - 00:18
بیماران فلج قادر به تایپ و ارتباط به دنیای بیرون هستند ولی اغلب این ارتباط با سرعت کم انجام می‫شود. ولی به احتمال زیاد در آینده‫ای نزدیک این محدودیت برطرف می‫شود و آن‫ها قادر خواهند بود که با سرعت...