چارت سازمانی

آشنایی با انواع نمونه چارت‌های سازمانی
حمیدرضا تائبی
دانش کامپیوتر
24/07/1402 - 18:05
چارت سازمانی نمایش بصری است که ساختار سازمانی را به صورت گرافیکی و سلسله‌مراتبی نشان می‌دهد. این نمودار به صورت خطی یا هرمی طراحی می‌شود و نشان می‌دهد که کدام افراد یا گروه‌ها در سازمان به کدام افراد...