نقش TSN

شبکه‌های حساس به زمان چه هستند و چگونه کار می‌کنند؟
میثاق محمدی‌زاده
فناوری شبکه
06/01/1397 - 12:45
اگر فناوری‌ها و تحولات حوزه شبکه را دنبال کرده باشید، شاید درباره «شبکه‌های حساس به زمان» یا «شبکه‌های حساس زمانی» چیزهایی بشنوید. از TSN (سرنام Time-Sensitive Networking) به‌عنوان یکی از محورهای...