نست کم

با نست وسایل بیشتری در خانه با هم حرف می‫زنند
حمید نیک روش
شاهراه اطلاعات
11 مهر 1394
این‫که وسایل خانه را طوری تنظیم کرد که بتوانند با هم در ارتباط باشند کار بسیار سختی است. اما "نست" (Nest) تصمیم دارد تا با اضافه کردن "ویو" (Weave: سیستم شبکه‫ای ad-hoc که مربوط...