نستله

5 رسوایی برندهای بزرگ در سال 2015
هرمز پوررستمی
عصرشبکه
10 مهر 1394
اشتباهات یا حرص و آز شرکت های بزرگ نیز بزرگ هستند و در صورتی که به عرصه عمومی راه یابند زیان های فراونی برای برندهایشان به وجود می آورند. برندهایی که ده ها هزار نفر در طی ده ها سال برای اعتلای آن...