مدیریت استرس

 شش گام برای غلبه بر فرسودگی شغلی!
مهسا قنبري
موفقیت و کارآفرینی
18/07/1396 - 10:20
شما به عنوان یک کارآفرین، موتور رشد انسانی کسب و کار خود هستید. این شغل شماست که با ایده‌های متحول‌کننده و انرژی فوق بشری، کارهای خارق‌العاده و شگفت‌انگیز انجام دهید. خوب انجام این کارها ضمیری سالم...