فناوری NVMe over Fabrics

فناوری NVMe over Fabrics چیست و چه کاربردی در دنیای شبکه‌های کامپیوتری دارد؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
15/07/1401 - 12:30
NVMe-oF سرنام NVMe over Fabrics که به ‌نام حافظه غیرفرار روی بافت شناخته می‌شود، پروتکلی است که برای اتصال میزبان‌ها به فضای ذخیره‌سازی در بافت شبکه با استفاده از پروتکل NVMe مورد استفاده قرار می‌...