فرهنگ سازمانی

 محصولات خوب، استراتژی خوب؛ چرا موفق نیستیم؟
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
14 تير 1395
فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مديريت و رفتار سازمانی مطرح می‌شود. با بررسی كه توسط گروهی از انديشمندان علم مديريت صورت گرفته، فرهنگ سازمانی به عنوان يكی از مؤثرترين عوامل پيشرفت...