عادتهای ارزشمند

۷ عادت اسرارآمیز میلیونرهای خودساخته!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
20/10/1395 - 10:30
اگر به آن چیزی تبدیل می‌شویم که بارها و بارها انجامش می‌دهیم، عادت‌های بد می‌توانند ما را ضعیف کنند و "عادت‌های ارزشمند" می‌توانند ما را به ثروت برسانند. ...