سکوت سازمانی

سکوت سازمانی چیست، چرا کارمندان با سازمان خود صحبت نمی‌کنند؟
عصرشبکه
29/05/1401 - 12:50
کارمندان نقش مهمی در موفقیت یک سازمان دارند و رفتارها و دیدگاه‌های آنان می‌تواند تاثیرات مثبت یا منفی بر سرنوشت یک سازمان داشته باشد. سکوت سازمانی زمانی اتفاق می‌افتد که کارمندان به عمد و هدفمند...