خیابان خورشیدی

نصب اولین خیابان خورشیدی دنیا در فرانسه
حمید نیک‌روش
شاهراه اطلاعات
04/10/1395 - 10:40
تاکنون نام Tourouvre-au-Perche به گوش‌تان خورده است؟ این شهر بسیار کوچک که در نورماندی فرانسه قرار دارد از حالا به‌بعد طرفداران زیادی خواهد داشت. این شهر؛ اولین جایی خواهد بود که دیگر نگرانی از بابت...