توسعه فناوری

طراحی سامانه‌ای برای ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای فناوری
بهنام علیمحمدی
اخبار ایران
26/05/1395 - 13:57
امید توکلی، رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری بیان کرد: "سامانه پایش بر مبنای شاخص‌های توسعه فناوری و اسناد راهبردی ملی با هدف تدوین یک مدل پایش برای ستادهای توسعه فناوری در...