تفکر سیستمی

سیستم و تفکر سیستمی
هرمز پوررستمی
هوش مصنوعی
دیدگاه و یاداشت
17/08/1402 - 12:10
در دو شماره قبل دیدیم که آقای انسان، در پی استرس‌های فراوان دچار حمله عصبی سنگینی شد که کار او را به بیمارستان کشاند. در نهایت روانپزشک علت پنیک‌اتک را برایش توضیح داد. اما تمام این داستان مثالی بود...
هوش مصنوعی و تفکر سیستمی
هرمز پوررستمی
دیدگاه و یاداشت
29/07/1402 - 12:30
اولین آشنایی آقای انسان با تفکر سیستمی، او را بسیار حیرت‌زده کرد. متوجه شد که سال‌هاست با این نوع تفکر آشنا بوده است. به یاد اولین باری که برای درد زانو‌هایش به دکتر رفته بود افتاد. در زانوهایش احساس...
هوش مصنوعی، یک انقلاب سیستمی
هرمز پوررستمی
دیدگاه و یاداشت
16/07/1402 - 11:35