بازیابی رمز کارت سوخت

چگونه رمز کارت سوخت را بازیابی کنیم؟
ترفند
13 ارديبهشت 1398
با توجه به احتمال سهمیه‌بندی دوباره بنزین، بسیاری از افراد که کارت سوخت دارند رمز کارت سوخت خود را فراموش کردند. بازیابی رمز کارت سوخت بسیار ساده است.