ایمن سازی داده ها

چگونه امنیت بانک های اطلاعاتی را تامین کنیم؟
امنیت
08/05/1400 - 07:40
امنیت اطلاعات به محرمانگی، یکپارچگی و در دسترس بودن داده‌ها مربوط است. امنیت در حوزه فناوری اطلاعات رایانه بر حصول اطمینان از در دسترس بودن و عملکرد صحیح رایانه‌ها متمرکز است. واقعیت این است که امنیت...