امنیت شبکه کامپیوتری

چگونه امنیت یک شبکه کامپیوتری را تامین کنیم؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
امنیت
17/12/1398 - 07:35
پیاده‌سازی یک مکانیزم امنیتی گسترش‌پذیر و کارآمد در یک شبکه، مستلزم به‌کارگیری یک طراحی مناسب و منطبق بر نتایج به دست آمده از تحلیل ریسک‌ها و خط‌مشی‌های حاکمیتی است. مکانیزم‌های امنیتی شبکه اولین سد...