افراد خوشحال

۵ رفتار روزانه‌ای که باهوش‌ترین و خوشحال‌ترین افراد انجام می‌دهند
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
13/01/1396 - 10:40
هر روز با تصمیم‌هایی مواجه می‌شویم که خارج از کنترل ما هستند. دفعه دیگری که یک قرار ملاقات مهم را به علت ناشی بودن راننده در یافتن آدرس از دست دادید، یا رئیس بد خلقتان سرتان داد و فریاد کرد، بخاطر...