استعلام چک

نحوه ثبت چک در سامانه صیاد
اخبار ایران
22 خرداد 1400
سامانه صیاد به منظور استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی راه اندازی شده است.از ابتدای سال 1400 قانون *اصلاح قانون صدور چک* اجرایی شده است. در این قانون نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و...