آفیس در رزبری پای

آشنایی و کار با رزبری پای - بخش بیست و هفتم
سارا بصیری
پرونده ویژه
10/03/1394 - 13:20
واژه‌پردازی، کار با صفحات گسترده و ارائه مطالب کارهای رایجی هستند که باید بتوانید با یک کامپیوتر انجام دهید. در Raspbian امکاناتی برای ایجاد فایل‌های متنی ساده وجود دارد. اگر بخواهید یک فایل متنی...