01 شهريور 1399
حداقل حقوق کارگری (وزارت کار) 99 چقدر است؟

حداقل حقوق و مزایا سال 99

  • تمامی اقلام دستمزدی کارگران در سال 99 ، در تاریخ 99/5/31 نهایی شد.
  • از ماه آینده هیچ کارگری نباید کمتر از 2.610.000 تومان حقوق بگیرد.

جدول حداقل حقوق کارگری (وزارت کار) 99

اقلام دستمزد مبلغ (تومان)
حداقل دستمزد ماهیانه 1.910.427
حق مسکن 300.000
حق سنوات 100.000
مزایای رفاهی و انگیزه‌ای 400.000
حق اولاد 191.042
حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه کار 2.610.427
حداقل حقوق یک کارگر با یک سال سابقه کار 2.710.427
حداقل حقوق یک کارگر با یک فرزند 2.801.469

جزئیات جدید پایه حقوق کارگران سال 99

1607870047_0.gif

نظر شما چیست؟