29 مرداد 1399
تعرفه جدید ویزیت پزشکان  عمومی و متخصص سال 99
شورای عالی سازمان نظام پزشکی پس از بررسی های لازم در کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه و با استناد به مصوبات این شورا، در نهایت به وزیر بهداشت و رئیس شورای عالی بیمه اعلام نمود که افزایش تعرفه های پزشکی برای سال ۹۹ مطابق با افزایش تورم و دستمزدها باشد.در این مطلب به تعرفه های ویزیت پزشکان عمومی و متخصص سال 99 اشاره شده است.

ثبثبثب.gif

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1399

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1399 به شرح زیر تعیین می شود:

تعرفه ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش دولتی

ردیف شرح خدمت تعرفه  ریال
1

پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار

149.000
2

پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک تحصیلی در علوم پایه (Phd- MD)

186.000
3

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

225.000

4

پزشکان متخصص روانپزشکی

236.000

5

پزشکان فوق تخصص روانپزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی

281.000

6

کارشناس ارشد پروانه دار

128.000

7

کارشناس پروانه دار

104.000

تبصره

  • تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر پنج سال، پانزده درصد (15%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین شده در ردیف های (2) و (3) جدول این بند، توسط سازمان‌های بیمه گر و بیماران (در قالب خودپرداخت) قابل پرداخت است.
  • اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه نویسی الکترونیک امکان‌پذیر است.
  • تا زمان اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک تعرفه‌ها بر اساس ردیف‌های (2) و (3) جدول این بند قابل اخذ می‌باشد.

 سهم پرداختی سازمان‌های بیمه گر برای ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی (به استثنای پزشکان عمومی) تمام وقت جغرافیایی به صورت دوبرابر 

ردیف ارزیابی و معاینه ویزیت سهم مبلغ (ریال)
1

پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه 

(PhD-MD)

 سازمان

 بیمه‌شده

جمع کل

260.000

56.000

316.000

2 پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیب)

 سازمان

 بیمه‌شده

جمع کل

315.000

68.000

383.000

3 پزشکان متخصص روانپزشکی

 سازمان

 بیمه‌شده

جمع کل

330.000

71.000

401.000

4 پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیب) روانپزشکی

 سازمان

 بیمه‌شده

جمع کل

393.000

84.000

477.000

 ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

1- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان‌پزشکی هفت هزار و صد (7.100) ریال محاسبه می شود.

2- ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت یکصد و یازده هزار و چهارصد (111.400) ریال محاسبه می شود.

3- ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت یکصد و یازده هزار و چهارصد (111.400) ریال محاسبه می شود.

تبصره- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر در ضریب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات تحت پوشش بیمه های پایه برای پزشکان تمام وقت جغرافیای دو برابر (با رعایت آیین نامه تمام وقتی پزشکان مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور و کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت) محاسبه می گردد. اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی اطلاع می شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابع دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.

 هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش دولتی در سال 1399 

ردیف نوع تخت درجه یک درجه دو درجه سه درجه چهار
1 اتاق یک تختی 4.126.000 3.301.000 2.476.000 1.650.000
2

اتاق دو تختی

3.096.000 2.477.000 1.858.000 1.238.000
3

اتاق سه تختی و بیشتر

2.063.000 1.651.000 1.238.000 825.000
4 هزینه همراه 464.000 372.000 279.000 185.000
5 بخش نوزادان سالم 1.033.000 826.000 619.000 413.000
6

بخش نوزادان بیمار سطح دوم

1.445.000 1.156.000 867.000 578.000
7 بخش بیماران روانی 2.063.000 1.651.000 1.238.000 825.000
8 بخش بیماران سوختگی 7.283.000 5.826.000 4.370.000 2.913.000
9 بخش مراقبت بینایی (intermedidate icu) مانند بخش سکته حاد مغزی(SCU) 4.787.000 3.830.000 2.872.000 1.914.000
10 بخش مراقبت های ویژه قلبی 4.787.000 3.830.000 2.872.000 1.914.000
11 بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی 3.754.000 3.003.000 2.252.000 1.502.000
12 بخش مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه 9.754.000 7.659.000 5.745.000 3.830.000
13 بخش مراقبت های ویژه سوختگی 10.527.000 8.422.000 6.317.000 4.210.000

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1399

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1399 به شرح زیر تعیین می شود:

تعرفه ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش خصوصی

ردیف شرح خدمت تعرفه  ریال
1 پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار 324.000
2 پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک تحصیلی در علوم پایه (Phd- MD) 492.000
3

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

624.000
4

پزشکان متخصص روانپزشکی

655.000
5

پزشکان فوق تخصص روانپزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی

743.000
6

کارشناس ارشد پروانه دار

264.000
7

کارشناس پروانه دار

228.000

تبصره

  •  به بیمارستان‌های درجه یک بخش خصوصی کشور اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (10%) تخت‌های خود را براساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش­های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خصوصی در سال 1399

ردیف نوع تخت

درجه یک

درجه یک

درجه یک

درجه یک

1

اتاق یک تختی

12.030.000 9.624.000 7.218.000 4.812.000
2 اتاق دو تختی 9.356.000 7.485.000 5.614.000 3.742.000
3 اتاق سه تختی و بیشتر 6.683.000 5.346.000 4.010.000 2.673.000
4 هزینه همراه 1.336.000 1.069.000 802.000 534.000
5 بخش نوزادان سالم 4.679.000 3.743.000 2.807.000 1.872.000
6 بخش نوزادان بیمار سطح دوم 6.683.000 5.346.000 4.010.000 2.673.000
7 بخش بیماران روانی 6.683.000 5.346.000 4.010.000 2.673.000
8 بخش بیماران سوختگی 20.048.000 16.038.000 12.029.000 8.019.000
9 بخش مراقبت بینایی (intermedidate icu) مانند بخش سکته حاد مغزی(SCU) 12.028.000 9.622.000 7.217.000 4.811.000
10 بخش مراقبت های ویژه قلبی 15.370.000 12.296.000 9.222.000 6.148.000
11 بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی 12.029.000 9.623.000 7.217.000 4.812.000
12 بخش مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه 24.056.000 19.245.000 14.434.000 9.622.000
13 بخش مراقبت های ویژه سوختگی 26.720.000 21.384.000 16.038.000 10.692.000

تبصره

  •  تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (5) سال، پانزده درصد (15%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین ­شده در ردیف­های (2) و (3) جدول این بند، قابل پرداخت است.
  • اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه­نویسی الکترونیک امکانپذیر است.
  • تا زمان اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک تعرفه براساس ردیف­های (2) و (3) جدول این بند قابل اخذ می‌باشد.

ایسوس

نظر شما چیست؟