شرایط فروش نوروزی نقدی خودروی دنا
27 اسفند 1396
شرکت ایران خودرو فروش نقدی خودروی دنا را آغاز کرد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان محنرم شرکت ایران خودرو می رساند، شرایط فروش نقدی خودروی دنا از روز یکشنبه مورخ 96/12/27 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح و با شرایط ذیل ارائه می گردد:

شرح خودرو

کد کلاس

رنگ قابل عرضه

قیمت مصوب فروش
 ( ریال )

برنامه فروش کارخانه

موعد تحویل

دنا

 

70101

سفید، خاکستری، مشکی، نقره ای

 

427،076،000

88756

30 روزه

70102

سفید، آبی کبود

88757

 

مبلغ پرداختی به شرکت ایران خودرو جهت خودروهای ثبت نامی معادل بهای کارخانه بوده و سایر مبالغ مربوط به پرداخت های قانونی و الزامی است.
پرداخت های قانونی و الزامی عبارتنند از هزینه های مالیات شماره گذاری، عوارض شهرداری، مالیات ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، پست، خدمات کارت هوشمند، خدمات کارت طلائی ( برای خودروهای مشمول ) 

شرایط و توضیحات روش فروش نقدی:

1-هرگونه تغییرات قیمتی غیرمستقیم ( بیمه، عوارض دولتی، مالیات و ... ) و همچنین تغییرات قیمتی ناشی از الزامات قانونی و تصمیمات دولت و نهادهای قانون گذار تا قبل از صدور فاکتور بر عهده مشتری خواهد بود.
2-شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام کند.
3-تنظیم صلح نامه در این بخشنامه قابل اجرا نمی باشد.
4-در صورت بروز تأخیر در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد 30 درصد سالیانه، جریمه تأخیر به صورت روز شمار محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

برچسب: