web-scale IT

web-scale IT چیست و چرا آینده مراکز داده بدان وابسته است؟
حمید نیک‌روش
پرونده ویژه
15/01/1396 - 10:49
عبارت Web-Scale IT در رابطه با محاسبات کلاس جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هم‌چنین از آن به‌عنوان یک روش معماری که برای فراهم کردن امکانات و قابلیت‌های تأمین کننده‌های بزرگ سرویس کلاود در داخل...