The Void

ارتباط فیزیکی با محیط مجازی
پرونده ویژه
13/05/1394 - 23:26
در واقعیت مجازی، نمی‌توان تنها بر حس بینایی تکیه کرد و باورپذیر شدن حس حضور در صحنه مجازی، نیازمند کمک گرفتن از سایر حواس است.