Thecus N5810PRO

یک محصول ذخیره‌سازی با UPS جاسازی ‌شده
فناوری شبکه
01/03/1394 - 12:49
شرکت دِکاس یک NAS پنج کشویی جدید معرفی کرد، اما نکته مهم درباره این محصول، جاسازی یک USP مبتنی بر باتری درون این دستگاه است.